Možnosti štúdia

Základné pojmy:

Vysokoškolské vzdelanie ukončené štátnou skúškou s udelením akademického titulu - Bc., Mgr.art., ArtD sa získava štúdiom v rámci akreditovaného študijného programu v príslušnom stupni štúdia, podľa študijného plánu a stanovenou formou štúdia. Študijný program sa poskytuje v dennej alebo v externej forme štúdia.

  • Dennú formu štúdia charakterizuje denná účasť študenta na vzdelávacích činnostiach. Pri študijných programoch prvého a druhého stupňa a študijných programoch podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, vyžaduje sa vyučovanie s priamym kontaktom vysokoškolského učiteľa a študenta v rozsahu najmenej 18 hodín týždenne počas výučbových týždňov semestra¡; uvedené sa nevzťahuje na čas stáže súvisiacej so štúdiom alebo mobility
  • Externú formu štúdia charakterizuje prevažne samostatné štúdium a konzultácie.

Organizácia všetkých stupňov a foriem štúdia na Akadémii umení je založená na kreditovom systéme ECTS, ktorý umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž spojenú s absolvovaním jednotiek študijného programu – študijných predmetov , napomáha otvorenosti akadémie zvnútra, podporuje mobilitu študentov a poskytuje študentovi možnosť podieľať sa na zostavení svojho študijného plánu. K ukončeniu každého typu akreditovaného študijného programu je potrebné dosiahnuť stanovený minimálny počet kreditov: 180 - 240 kreditov v bakalárskych študijných programoch, 120 kreditov v nadväzujúcich magisterských študijných programoch. Kredit predstavuje kvantitatívne vyjadrenie študijnej záťaže študenta; štandardná záťaž študenta v každom semestri tak predstavuje 30 kreditov (60 kreditov v akademickom roku).

Štandardná dĺžka štúdia vyjadruje dobu uvedenú v rokoch, v ktorej sa predpokladá ukončenie štúdia v akreditovanom študijnom programe. Ak študent prekročí štandardnú dĺžku štúdia, je povinný uhradiť ročné školné za každý ďalší rok štúdia.

Študijné programy poskytované na fakultách Akadémie umení:

Študijné programy uskutočňované na fakultách AU sa zameriavajú na rozvíjanie talentu a tvorivosti v oblasti umeleckého výkonu a umeleckého diela na základe umeleckých a humánnych princípov. Významnou zložkou umeleckého študijného programu je umelecký výkon.


I. stupeň - Bakalárske študijné programy
Štandardná dĺžka štúdia je 3 alebo 4 roky a štúdium je zamerané na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom umení a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom magisterskom štúdiu. Štúdium sa riadne ukončuje štátnou skúškou , ktorej súčasťou je obhajoba bakalárskej práce. Absolventom štúdia sa udeľuje akademický titul "bakalár" (v skratke ”Bc.“)II. stupeň - Magisterské študijné programy
sú zamerané na získanie teoretických poznatkov založených na súčasnom stave umenia a na zvládnutie ich aplikácie a na rozvinutie schopností k tvorivým činnostiam. Programy nadväzujú na bakalárske študijné programy a ich štandardná dĺžka je 2 roky. Magisterské štúdium sa riadne ukončuje štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba diplomovej práce. Absolventom je udeľovaný akademický titul "magister umenia" (v skratke ”Mgr.art.“)

 

III. stupeň - Doktorandské študijné programy
sú zamerané na samostatnú teoretickú a tvorivú činnosť v oblasti umenia. Štandardná dĺžka štúdia je 3 alebo 4 roky , v externej forme 4 alebo 5 rokov. Absolvent získava titul "doktor umenia" (v skratke "ArtD." uvádzaný za menom).

 

 

Dôležité odkazy na ďaľšie informácie:

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935