Akademické a samosprávne orgány

Akademický senát

Personálne zloženie Akademického senátu AU

 
Predseda doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal., FVU
Popredseda  zamestnanecká časť prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD
Podpredseda študentská časť Bc. Tímea Mináriková, FDU
   
Členovia zamestnanecká časť
doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD., FMU
  Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD., FMU
  doc. Mgr. Martin Palúch, PhD., FDU
  Mgr. art. Richard Sanitra, ArtD., FDU
  doc. PhDr. Elena Knopová, PhD., FDU
  Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD., FVU
  Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., FVU
  Ing. Miriama Ďurianová, rektorát
  Ing. Ivana Badinská, akademická knižnica
   
Členovia študentská časť Štefan Galík, FMU
  Bc. Gabriel Sárossy, FMU
  Bc. Gabriela Birošová, FVU
  Bc. Martin Bízik, FVU
  Bc. Alexandra Faybiková, FDU
   
Tajomníčka Ing. Miriama Ďurianová

Dokumenty

 
Dokumenty akademického senátu
 
Zápisnice zo zasadnutia
 
Uznesenia zo zasadnutia
 
Správa o činnosti AS AU
 
Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov

AS AU Online