Akademické a samosprávne orgány

Akademický senát

Personálne zloženie Akademického senátu AU

 
Predseda doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal., FVU
Popredseda  zamestnanecká časť prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD
Podpredseda študentská časť  
   
Členovia zamestnanecká časť
doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD., FMU
  prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD., FMU
  doc. Mgr. Martin Palúch, PhD., FDU
  Mgr. art. Richard Sanitra, ArtD., FDU
  doc. PhDr. Elena Knopová, PhD., FDU
  Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD., FVU
  doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD., FVU
  Ing. Miriama Ďurianová, rektorát
  Ing. Ivana Badinská, akademická knižnica
  Ing. Dušan Hancko, rektorát
   
Členovia študentská časť Bc. Štefan Galík, FMU
  Bc. Peter Dekrét, FMU
  Mgr. art. Natália Šimonová, FVU
  Bc. Dávid Ubreži, FVU
  Bc. Kevin Ivanko, FDU
  Jakub Petrík, FDU
   
Tajomníčka Ing. Miriama Ďurianová

Dokumenty

 
Dokumenty akademického senátu
 
Zápisnice zo zasadnutia
 
 
Správa o činnosti AS AU
 
Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov
 

Pozvánka na zasadnutie AS