Akademické a samosprávne orgány

Akademický senát

Personálne zloženie Akademického senátu AU

 
Predseda  
Popredseda  zamestnanecká časť  
Podpredseda študentská časť  
   
Členovia zamestnanecká časť
 
  prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD., FMU
  Alena Strmeňová, FMU
  Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD., FMU
  Mgr. art. Filip Jurkovič, ArtD., FVU
  Mgr. art. Richard Sanitra, ArtD., FDU
  Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD., FDU
  Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD., FVU
  doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD., FVU
  Mgr. art. Ivan Kršiak, ArtD., FDU
  Ing. Miriama Ďurianová, rektorát
  Bc. Igor Naňo, rektorát
  Mgr. Natália Oľhová, akademická knižnica
   
Členovia študentská časť Bc. Peter Dekrét, FMU
  Bc. Matúš Polonec, FVU
  Natália Perďochová, FMU
  Tomáš Varadzyn, FVU
  Simona Višňáková, FDU
  Stella Šuranská, FDU
   
Tajomníčka  

Dokumenty

 
Dokumenty akademického senátu
 
Zápisnice zo zasadnutia
 
 
Správa o činnosti AS AU
 
Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov
 

Výsledky volieb do AS AU BB

Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie AS AU BB