Akademické a samosprávne orgány

Akademický senát

Výsledky volieb kandidáta na rektora

→ Výsledky volieb

Zoznam navrhovaných kandidátov na funkciu rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici

Navrhovaní kandidáti v abecednom poradí:

Navrhovaný kandidát:               Navrhovaný kandidát:
Mgr. art. Filip Jurkovič, ArtD.    prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.
Profesijný životopis    Profesijný životopis
Stratégia rozvoja AU BB 2024 - 2028    Stratégia rozvoja AU BB 2024 - 2028
     
Navrhovatelia:   Navrhovateľ:
PhDr. Katarína Rusnáková, Ph.D.   doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD.
doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD.    
Ing. Miriama Ďurianová    
Mgr. Tomáš Tomašovič    
Bc. Igor Naňo    
Alena Kubincová    
Anna Ihringová    
Mária Ďuriančíková    
Ing. Martina Leštáková    
Alena Strmeňová    


 

Vyhlásenie voľby kandidáta/kandidátky na rektora/rektorku AU BB

→ Vyhlásenie voľby kandidáta/kandidátky na rektora/rektorku Akadémie umení v Banskej Bystrici
→ Announcement of the election of a candidate for the position of Rector of the Academy of Arts in Banska Bystrica
→ Súhlas dotknutej osoby
→ Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora Akadémie umení v Banskej BystriciPersonálne zloženie Akademického senátu AU

 
Orgány Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici
 Predseda:    
  Bc. Igor Naňo
 
 Podpredseda zamestnaneckej časti:  

Mgr. art.  Andrej Sontág, ArtD

 
   
Podpredsedníčka študentskej časti:  
Simona Višňáková  FDU
   
 Tajomníčka:  
 Ing. Miriama Ďurianová  
   
Členovia zamestnaneckej časti: Členovia študentskej časti: 
Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD., FMU  Mgr. art. Peter Dekrét, FMU 
Alena Strmeňová, FMU  Natália Perďochová, FMU 
prof. Mgr. art. Mária Tomanová,  ArtD., FMU  Bc. Matúš Polonec, FVU 
Mgr. Ivana Moncoľová, PhD., FVU Tomáš Varadzyn, FVU 
Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD., FVU  Simona Višňáková, FDU 
doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD., FVU  Bc. Jakub Petrík,FDU 
Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.,FDU   
Mgr. art. Richard Sanitra, ArtD.,FDU   
Mgr. art. Ivan Kršiak, ArtD.,FDU   
Ing. Miriama Ďurianová, rektorát   
Bc. Igor Naňo, rektorát   
Mgr. Natália Oľhová, akademická knižnica   

Dokumenty

 
Dokumenty akademického senátu
 
 
Správa o činnosti AS AU
 
Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov
 

Voľby zástupcu študentskej časti Akademickej obce do SRVŠ

pdf→ Návrh na kandidáta SRVŠ
pdf→ Vyhlásenie voľby zástupcu študentskej časti

Pozvánka na zasadnutie AS AU BB → 3.10.2023

 pdfPozvánka na zasadnutie Akademického senátu AU BB 3.10.2023

Pozvánka na zasadnutie Volebného zhromaždenia

Pozvánka na zasadnutie Volebného zhromaždenia AUBB 10.10.2023