Akreditačná rada

Akreditačná rada Akadémie umení v Banskej Bystrici

Akreditačná rada Akadémie umení v Banskej Bystrici

Akreditačná rada Akadémie umení v Banskej Bystrici

Štatút Akreditačnej rady AU

Akreditačná rada Akadémie umení v Banskej Bystrici je najzásadnejšou štruktúrou vnútorného systému kvality, ktorá objektívne posudzuje kvalitu činnosti akadémie umení. Táto rada je najvyšším rozhodovacím orgánom akadémie umení v oblasti inštitucionálnej akreditácie, ktorá svojou činnosťou garantuje, podporuje a rozvíja kvalitu vysokoškolského vzdelávania, kvalitu tvorivej činnosti a ďalšej súvisiacej činnosti na všetkých organizačných súčastiach akadémie umení. Má 23 členov, ktorí zastupujú pohľad umeleckej praxe, interné akademické prostredie, študentov, alebo plnia špecifické úlohy spojené s činnosťou rady, koordináciou, aktualizáciou a kontrolou procesov realizovaných
v rámci celej organizácie. Z hľadiska objektívneho a nezávislého posúdenia v rade pôsobí 12 členov z externého prostredia, 4 študenti a 4 pedagógovia z akadémie umení, tajomník rady, kontrolór vnútorných procesov a rektor. Akreditačná rada sa vnútorne člení a interne rokuje vo vymedzených otázkach v štyroch odborných paneloch (hudobné, dramatické, filmové umenie a multimédia a výtvarné umenie).

pdfŠtatút Akreditačnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici.pdf
pdfŠtatút Akreditačnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici → Dodatok č. 1.

Predpisy a dokumenty AR AU

pdfMetodické usmernenie k zosúlaďovaniu študijných programov
pdfMetodické usmernenie pre členov AR AU BB pri vyhodnocovaní štandardov a vypracovaní hodnotiacej správy 
pdfMetodické usmernenie na hodnotenie tvorivej činnosti
pdfVnútorný systém zabezpečovania kvality AU BB
 → Dodatok č. 1/2022 k Vnútornému systém zabezpečovania kvalityZloženie Akreditačnej rady AU

Akreditačná rada Akadémie umení v Banskej Bystrici


 

Predseda: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.  
     
Interné členstvo:  prof.  PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.  ( FDU AU ) 
  doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. ( FMU AU )
  doc. Mgr. art. Rastislav Podoba, ArtD.  ( FVU AU ) 
  doc. Mgr. Martin Timko, ArtD.  ( FDU AU ) 
     
Interné členstvo:
(zastúpenie študentstva): 
Bc. Valery Neskaradziany  ( FDU AU )
  Mgr. art. Matúš Hollý  ( FDU AU )
  Lukáš Labuda ( FVU AU )
  Adam Holáš  ( FMU AU )
     
Externé členstvo: prof. Ladislav Čarný, akad. mal.  ( VŠVU, Bratislava )
  prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.  ( UJEP Ústí nad Labem, ČR ) 
  Mgr. Lucia Gregorová Stach, PhD.  ( SNG, Bratislava ) 
  prof. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.  ( UPOL Olomouc, ČR ) 
  doc. MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.   ( AMU Praha, ČR ) 
  Mgr. art. Oľga Smetanová  ( ISCM Viedeň, Rakúsko ) 
  prof. MgA. Ivo Krobot  ( JAMU Brno, ČR ) 
  doc. Mgr. art. Peter Palik, ArtD.  ( DJGT Zvolen ) 
  Ing. Jaroslav Dóczy, PhD.  ( DAB Nitra ) 
  doc. Mgr. Vít Janeček  ( VIRUSfilm s.r.o., D1film s.r.o., jednateľ a producent ) 
  doc. Mgr. art. Mária  Ridzoňová Ferenčuhová, PhD.  ( Slovenský filmový ústav, mesačník Film.sk )
  doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.  ( Ústav divadelnej  a filmovej vedy CVU SAV Bratislava) 
     
Kontrolórka vnútorných procesov: doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.  
     
Tajomníčka AR AU: Bc. Jana Majerová  
     

Zápisnice a uznesenia AR AU BB

sipka Zápisnica zo zasadnutia AR AU BB zo 4.4.2022
sipka Zápisnica zo zasadnutia AR AU BB zo 4.5.2022
sipka Zápisnica zo zasadnutia AR AU BB zo 30.11.2022
sipka Súpis uznesení AR AU BB z 30.11.2022

Odborné panely

     
sipka  Odborný panel dramatické umenie 

pdfZápisnica 19. 5. 2022
pdfZápisnica   1. 6. 2022
pdfZápisnica   7. 6. 2022
pdfZápisnica 12. 7. 2022
pdfZápisnica   9. 8. 2022
pdfZápisnica 23.11. 2022

pdfZápisnica 5. 9. 2023

sipka Odborný panel filmové umenie a multimédiá

pdfZápisnica 17. 5. 2022
pdfZápisnica 26. 5. 2022
pdfZápisnica 31. 5. 2022
pdfZápisnica 30. 6. 2022
pdfZápisnica   1. 8. 2022
pdfZápisnica 15. 8. 2022

pdfZápisnica 28.11. 2022

sipka Odborný panel hudobné umenie 

pdfZápisnica 10. 5. 2022
pdfZápisnica 18. 5. 2022
pdfZápisnica 24. 5. 2022
pdfZápisnica   7. 6. 2022
pdfZápisnica   8. 6. 2022
pdfZápisnica 20. 6. 2022
pdfZápisnica 22.7.2022
pdfZápisnica  27. 7. 2022
pdfZápisnica 26. 6. 2023

pdfZápisnica 30. 8. 2023

pdfZápisnica 9.11.2023

sipka Odborný panel výtvarné umenie 

pdfZápisnica16. 5. 2022
pdfZápisnica 20. 5. 2022
pdfZápisnica 27. 5. 2022
pdfZápisnica   2. 6. 2022 
pdfZápisnica 27. 6. 2022
pdfZápisnica   7. 7. 2022
pdfZápisnica  10. 8. 2022
pdfZápisnica 27.11. 2022

pdfZápisnica 30.6.2023

pdfZápisnica 8.11.2023

Správy o činnosti

pdfSpráva o činnosti Akreditačnej rady 2022

pdfSpráva o činnosti Akreditačnej rady2023