Akademické a samosprávne orgány

Disciplinárna komisia pre študentov AU

Pre riešenie disciplinárnych priestupkov študentov zapísaných na fakultách AU si podľa § 24 písm. d) zákona o vysokých školách jednotlivé fakulty AU zriaďujú disciplinárnu komisiu pre študentov.