Zahraničné mobility

Medziinštitucionálne zmluvy (Inter Institutional Agreement - IIA)

Mobilita študentov za účelom štúdia a mobilita zamestnancov za účelom výučby sa organizuje na základe medziinštitucionálnych zmlúv o mobilite študentov a učiteľov , ktoré sa uzatvárajú na úrovni rektorátu AU.

Inter- inštitucionálne zmluvy o mobilite študentov a učiteľov sa môžu uzatvárať s univerzitami programových krajín:

  • Členské štáty EÚ (Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo)
  • Krajiny EHP/ EZVO/ Island, Lichtenštajnsko, Nórsko,
  • Kandidátske krajiny (Turecko, Macedónsko)

Aktuálny zoznam IIA Erasmus+ 2018-2019

Upozornenie
Pre Výzvu 2019 je k programovým krajinám zaradené aj Srbsko (zaradené do tretej skupiny krajín s nízkymi nákladmi)

BREXIT
Aktuálne informácie z Národnej agentúry s plánovaním mobilít vysokoškolských študentov a zamestnancov VŠ do Spojeného kráľovstva