Zahraničné mobility

Medziinštitucionálne zmluvy (Inter Institutional Agreement - IIA)

Mobilita študentov za účelom štúdia a mobilita zamestnancov za účelom výučby sa organizuje na základe medziinštitucionálnych zmlúv o mobilite študentov a učiteľov, ktoré sa uzatvárajú na úrovni rektorátu AU.

Medziinštitucionálne zmluvy o mobilite študentov a učiteľov sa môžu uzatvárať s univerzitami programových krajín:

  • Členské štáty EÚ (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, , Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko);
  • Krajiny EHP/ EZVO/ (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko)
  • Kandidátske krajiny (Turecko, Severné Macedónsko, Srbsko)
Pracovnú stáž možno realizovať v členských krajinách EÚ, Islande, Lichtenštajnsku, Nórsku, Turecku, Severnom Macedónsku a Srbsku.
  • Podniky 
  • Školiace centrá 
  • Výskumné centrá 
  • Vysokoškolské inštitúcie 

Študent si hľadá prijímajúcu inštitúciu samostatne. Môže pritom využiť nasledovné databázy: 
Organizácie pre stáže: 
https://erasmusintern.org/ 
https://www.trainingexperience.org/ 
https://globalplacement.com/ 

Kde nie je možné realizovať Erasmus+ pracovnú stáž? 

  • Európske inštitúcie a iné orgány EÚ vrátane európskych agentúr; 
  • Organizácie, ktoré riadia európske programy; 
  • Národné zastupiteľstvá (veľvyslanectvá atď.) štátu, z ktorého študent pochádza.