Zahraničné mobility

Základné informácie

PROGRAM ERASMUS+ 2014-2020

ERASMUS+ je program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy na obdobie rokov 2014 až 2020 , ktorý je pokračovateľom programu LLP/Erasmus. Program Erasmus+ je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy pre študentov a zamestnancov AU.

Erasmus University Charter (EUC)

Na základe žiadosti Akadémie umení nám bola udelená Erasmus Charter for Higher Education, ktorá univerzitu oprávňuje participovať v programe Erasmus+. Udelená EUC platí na roky: 2014– 2020.
Referenčné číslo ECHE pridelené AU: 221967-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE
Text ECHE udeleného AU: ECHE_AU.pdf                                                                                

Erasmus+ ID : SK BANSKA02
PIC AU: 949584217
OID AU: E10102890

Erasmus Policy Statement: European Policy Statement_Academy of Arts

AU získala v rámci ECHE projekt pre vzdelávanie a odbornú prípravu KA103 – Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl v krajinách programu Erasmus+, ktorý pozostáva s aktivít:

• Mobilita študentov / štúdium – medzi krajinami programu/ Marta Bakaljarová
• Mobilita študentov / stáže – medzi krajinami programu / Marta Bakaljarová
• Mobilita zamestnancov / výučba – medzi krajinami programu / Jana Majerová
• Mobilita zamestnancov / školenia – medzi krajinami programu / Jana Majerová

PROGRAM ERASMUS+ 2021-2027

 

Cieľom programu je zlepšiť rozvoj schopností a zručností  jednotlivcov, zlepšiť zamestnanosť mladých ľudí, rozšíriť spoluprácu medzi inštitúciami,  uľahčiť prenos znalostí a skúseností medzi inštitúciami, prepojiť svet vzdelania a práce, prispieť k modernizácii vzdelávania a odbornej prípravy. 

Nový program Erasmus+ v projektoch presadzuje štyri horizontálne priority:

  • Inklúziu a diverzitu , ktoré sa zameriavajú na zabezpečenie rovnakých príležitostí vo vzdelávaní pre všetkých vrátane ľudí so znevýhodnením – zdravotným, sociálnym či ekonomickým;
  • Digitálnu transformáciu orientovanú na sprístupnenie digitálnych technológií a inovácií všetkým oblastiam vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu; 
  • Environmentálnu udržateľnosť a klimatické ciele, ktoré by sa mali dostať do budúcich učebných plánov, zvyšovať povedomie o klimatickej situácii a podporovať udržateľné správanie
  • Aktívnu participáciu, ktorá rozvíja sociálne a multikultúrne kompetencie, kritické myslenie a aktívne občianstvo založené na demokratickom princípe v celoživotnom vzdelávaní a v práci s mládežou.

Jednou z hlavných aktivít zostávajú aj naďalej mobility študentov za účelom štúdia a stáže a mobility zamestnancov za účelom výučby a školení.
pdfMožnosti študentských a zamestnaneckých mobilít

→ Mobility študentov, zamestnancov v akademickom roku 2023/2024 a letné stáže študentov v akademickom roku 2022/2023 budú realizované a financované podľa pravidiel nového programového vyhlásenia Erasmus+ 2021-2027 v zmysle projektov KA131 Výzvy 2022 a 2023.


Na základe žiadosti Akadémie umení  jej bola Európskou komisiou vo februári 2021 udelená Erasmus Charter for Higher Education (ECHE),  ktorá univerzitu oprávňuje participovať v programe Erasmus+ v projektoch pre vzdelávanie a odbornú prípravu KA131 – Mobilita študentov a zamestnancov , ktoré pozostávajú z aktivít:

Mobilita študentov / štúdium – medzi krajinami programu/ Marta Bakaljarová
• Mobilita študentov / stáže – medzi krajinami programu / Marta Bakaljarová
• Mobilita zamestnancov / výučba – medzi krajinami programu / Jana Majerová
• Mobilita zamestnancov / školenia – medzi krajinami programu / Jana Majerová

Udelená ECHE platí na roky 2021 – 2027
Erasmus+ ID: SK BANSKA02
OID: E10102890

Text udeleného ECHE :  ECHE 2021-2027
Erasmus Policy Statement :  EPS Academy of Arts in Banska Bystrica
Strategické ciele AU : Strategické ciele ECHE 2021-2027