Zahraničné mobility

Základné informácie

PROGRAM ERASMUS+ 2014-2020


ERASMUS+ je program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy na obdobie rokov 2014 až 2020 , ktorý je pokračovateľom programu LLP/Erasmus. Program Erasmus+ je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy pre študentov a zamestnancov AU.


Erasmus University Charter (EUC)


Na základe žiadosti Akadémie umení nám bola udelená Erasmus Charter for Higher Education, ktorá univerzitu oprávňuje participovať v programe Erasmus+. Udelená EUC platí na roky: 2014– 2020.


Referenčné číslo ECHE pridelené AU: 221967-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE
Erasmus+ ID : SK BANSKA02
PIC AU: 949584217
OID AU: E10102890


Erasmus Policy Statement: European Policy Statement_Academy of Arts


AU získala v rámci ECHE projekt pre vzdelávanie a odbornú prípravu KA103 – Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl v krajinách programu Erasmus+, ktorý pozostáva s aktivít:


• Mobilita študentov / štúdium – medzi krajinami programu/ Marta Bakaljarová
• Mobilita študentov / stáže – medzi krajinami programu / Marta Bakaljarová
• Mobilita zamestnancov / výučba – medzi krajinami programu / Jana Majerová
• Mobilita zamestnancov / školenia – medzi krajinami programu / Jana Majerová