Akademické a samosprávne orgány

Kolégium rektora AU

 • prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., rektor
 • PaedDr. Peter Vítko, prorektor
 • doc. Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD., prorektor, poverený funkciou dekana FVU
 • Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD. prorektorka
 • Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD., prorektor
 • doc. Igor Benca, akademický maliar, dekan FVU
 • doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD., dekan FDU
 • Ing. Petra Virágová, kvestorka
 • doc. Štefan Balázs, akademický maliar, ArtD., predseda AS AU
 • Bc. Martin Bízik – zástupca študentov
 • Bc. Jana Majerová