Dokumenty

Dokumenty a vnútorné predpisy

Vnútorný systém zabezpečovania kvality

sipka Vnútorný systém zabezpečovania kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania 
sipka Vnútorný systém zabezpečovania kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania → Dodatok č. 1.

 

Dlhodobý zámer

sipka Dlhodobý zámer 2021 - 2026
sipka
Dhodobý zámer 2015 - 2020
sipka
Aktualizácia dlhodobého zámeru na obdobie 2015 - 2020

 

Výročné správy

 

Výročné správy o hospodárení

Výročné správy o činnosti

Vnútorné predpisy schválené Akademickým senátom AU BB

Štatút

Zásady výberového konania

Organizačný poriadok

Pracovný poriadok

Študijný poriadok

Štipendijny poriadok

Vnútorné predpisy schválené Umeleckou a vedeckou radou AU BB

Rokovací poriadok

Vnútorné predpisy vydané Rektorom AU BB

Smernica č. 135/2021 Výber a realizácia zabezpečenia stravovania zamestnancov na AU
Dodatok č. 1/2022 k Smernici č. 135/2021 o výbere a realizácii zabezpečenia stravovania zamestnancov na AU BB
Dodatok č. 2/2022 k Smernici č. 135/2021 o výber a realizácia zabezpečenia stravovania zamestnancov na AU BB
Vnútorný predpis č. 2/2022 Zásady zverejňovania informácií na www stránkach AU BB
Príloha č. 1 vnútorného predpisu č. 2/2022 Zásady zverejňovania informácií na www stránkach AU BB
Vnútorný predpis č. 3/2022 Smernica pre vykonávanie podnikateľskej činnosti v Študentskom domove AU BB
Vnútorný predpis č. 4/2022 Smernica o evidencii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov na AU BB 
Príloha č.1 SPRIEVODNÝ LIST k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti v Akademickej knižnici AU BB
Vnútorný predpis č. 5/2022 Systém zabezpečovania kvality AU BB → Dodatok č. 1/2022 k Vnútornému systém zabezpečovania kvality
Vnútorný predpis č. 6/2022 Etický kódex AU BB 
Vnútorný predpis č. 7/2022 Štatút Etickej komisie AU BB
Vnútorný predpis č. 8/2022 Organizačný poriadok AU BB → Dodatok č. 1 
Vnútorný predpis č. 9/2022 Smernica k elektronickému dochádzkovému systému AU BB
Vnútorný predpis č. 10/2022 → Dodatok č. 2 k Smernici 124 Internátny poriadok → Smernica 124
Vnútorný predpis č. 11/2022 Smernica o výdavkoch a hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely AU BB
Vnútorný predpis č. 12/2022 Smernica o verejnom obstarávaní → Dodatok č. 2 AU BB → Smernica 118
Vnútorný predpis č. 13/2022 Štatút Akadémie umení v Banskej Bystrici
Vnútorný predpis č. 14/2022 → Dodatok č. 1/2022 k Smernici č. 135/2021 o výbere a realizácii zabezpečenia stravovania zamestnancov na AU BB → Smernica 135
Vnútorný predpis č. 15/2022 → Dodatok č. 2/2022 k Smernici č. 133/2021 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Akadémii umení v Banskej Bystrici Smernica 133
Vnútorný predpis č. 16/2022 → Dodatok č. 1/2022 k Štatútu AU BB
Vnútorný predpis č. 18/2022  Dodatok č. 2/2022 k Smernici č. 116/2017 Knižničný a výpožičný poriadok Akademickej knižnice AU BB  → Smernica 116
Vnútorný predpis č. 23/2022 → Prílohy k smernici č. 112/2015 o vydaní dokladov
Vnútorný predpis č. 24/2022  Smernica Školné a poplatky spojené so štúdiom na Akadémii umení v Banskej Bystrici
Vnútorný predpis č. 25/2022 → Štipendijný poriadok
Vnútorný predpis č. 28/2022 → Dodatok č. 2/2022 k Smernici č. 135/2021 o výbere a realizácii zabezpečenia stravovania zamestnancov na AU BB  → Smernica 135
Vnútorný predpis č. 29/2022 → Smernica Mobilitný program 2021/2022 „Akadémia umení Ukrajine“ i
Vnútorný predpis č. 30/2022 → Smernica Mobilitný program 2022/2023 „Akadémia umení Ukrajine“
Vnútorný predpis č. 1/2023 → O tvorbe a použití finančných prostriedkov sociálneho fondu AU BB → Dodatok č. 1  → Smernica č. 121/2018
Vnútorný predpis č. 13/2023 → O výbere a realizácii zabezpečenia stravovania zamestnancov na AU BB → Dodatok č. 3 → Smernica č 135/2021
Vnútorný predpis č. 14/2023 → Pravidlá hospodárenia, tvorby a použitia fondov AU BB 
Vnútorný predpis č. 15/2023 → Smernica o obehu a kontrole účtovných dokladov na AU BB
Vnútorný predpis č. 17/2023 → Školné a poplatky spojenéŠkolné a poplatky spojené so štúdiom na AU BB Dodatok č. → Vnútorný predpis č. 24/2022 

 

Príkazy rektora

Metodické usmernenia


Metodické usmernenie na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na AU BB
Metodické usmernenie k realizácii zahraničných mobilít zamestnancov a študentov prostredníctvom programu ERASMUS+ na AU BB 
Metodické usmernenie k realizácii zahraničných mobilít zamestnancov a študentov prostredníctvom programu ERASMUS+ na AU BB - Dodatok č.1.
Metodické usmernenie k uznávaniu dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu a ďalšie účely na AU BB
Metodické usmernenie k zosúlaďovaniu študijných programov na AU BB
Metodické usmernenie pre členov Akreditačnej rady AU BB pri vyhodnocovaní štandardov a vypracovaní hodnotiacej správy
Metodické usmernenie na hodnotenie tvorivej činnosti pre potreby akreditačných procesov na AU BB
Metodické usmernenie o zachovávaní vedecko-výskumnej integrity a akademickej etiky AU BB

Vnútorné predpisy fakúlt AU BB

Vnútorné predpisy Fakulty dramatických umení
Vnútorné predpisy Fakulty múzických umení
Vnútorné predpisy Fakulty výtvarných umení