Akademická knižnica

O knižnici

Poslanie knižnice
Akademická knižnica Akadémie umení v Banskej Bystrici je organizačnou súčasťou Akadémie umení v Banskej Bystrici a poskytuje knižnično-informačné služby pre svojich používateľov, ktorými sú vedecko-výskumní pracovníci, pedagogickí pracovníci, študenti všetkých foriem a stupňov štúdia a odborná verejnosť. Knižnica získava, spracováva, sprístupňuje a ochraňuje knižničný a informačný fond z profilových odborov Akadémie umení a z prierezových spoločenských disciplín tak, aby napĺňala zásadu slobodného prístupu občanov k informáciám a dokumentom.

Knižničný fond
Knižničný fond tvoria knihy, zborníky, periodiká, hudobniny – noty, audiovizuálne dokumenty, bakalárske, diplomové a dizertačné prác obhájené na Akadémii umení. Špecializuje sa na literatúru a dokumenty z oblasti dramatického, hudobného a výtvarného umenia. Významnou súčasťou knižničného fondu sú publikácie darované z pozostalosti hudobného skladateľa Svetozára Stračinu.
Informácie o jednotlivých knižničných dokumentoch sú dostupné v on-line katalógu knižnice, dostupného na www.kis3g.sk.
 
Služby knižnice
Knižnica poskytuje základné knižnično-informačné služby, doplnkové služby, uskutočňuje absenčné a prezenčné výpožičky. Je informačným, bibliografickým a poradenským pracoviskom učiteľov, vedeckých pracovníkov, doktorandov a študentov Akadémie.
 
Vybavenie knižnice
Knižnica je vybavená kvalitnou audiovizuálnou a multimediálnou reprodukčnou technikou a umožňuje prehrávky audio a video nosičov. Vďaka realizácií projektu „Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu modernizáciou IKT, vnútorného vybavenia a rekonštrukciou objektov na AU BB“, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, sú v knižnici k  dispozícií moderné projekčné zostavy, ktoré obsahujú data video projektory, mobilné počítačové zostavy na video a data projekciu a TV projekčné zostavy. Ich súčasťou sú veľkoplošné LCD obrazovky, multimediálne sieťové prehrávače, blue-ray prehrávače a domáce kiná. V knižnici je 24 terminálových pracovných staníc s pripojením na internet a s možnosťou tlačových výstupov, dve z nich sú špeciálne upravené pre potreby používateľov so zrakovým znevýhodnením.
 
Fotogaléria
14 result14 result14 result14 result14 result14 result14 result14 result14 result14 result14 result14 result14 result