Akademické a samosprávne orgány

Správna rada AU

Personálne zloženie Správnej rady AU

 
Členovia navrhnutí ministrom školstva Mgr. Nadežda BABIAKOVÁ
  prof. PhDr. Karol HORÁK, CSc.
  Mgr. art. Viera DUBAČOVÁ
  Mgr. Anna MIKLOVIČOVÁ
  PhDr. Jaroslav REZNÍK
  Mgr. JOZEF MACULÁK
   
Členovia navrhnutí rektorom vysokej školy MUDr. Ján NOSKO
  PhDr. Rudolf HROMADA
  Ing. Ján LUNTER
  Ing. Janka RAFFAJOVÁ
  Mgr. art. Maroš ROVŇÁK, ArtD.
  Juraj TURČAN
   
Člen vymenovaný na návrh zamestnaneckej časti akademického senátu prof. Mgr. art. Mária TOMANOVÁ, ArtD.

Člen vymenovaný na návrh študentskej časti akademického senátu Bc. MARTIN BÍZIK
Tajomníčka SR AU Bc. Jana MAJEROVÁ (tel. kontakt: 048/4320 120, 0915/939011)

Dokumenty

 
Dokumenty Správnej rady AU
 
Zápisnice zo zasadnutia
 
Podnety a stanoviská
 
Správy o činnosti