Informácie

Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí

Akademické uznávanie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu

Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu sa uskutočňuje v súlade so zákonom č.422/2015 Z. z. Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Podmienkou pre prijatie na vysokú školu je uznanie dokladu o vzdelaní, ktoré je uchádzač povinný predložiť najneskôr v deň zápisu.

1. UZNANIE STUPŇA VZDELANIA

Uznávanie stupňa vysokoškolského vzdelania bez porovnania obsahu a rozsahu (§39 zákona)

Žiadateľ podáva žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní)

 

2. UZNANIE DOKLADU O VZDELANÍ V PRÍSLUŠNOM ODBORE

Uznávanie vysokoškolského vzdelania pre účely pokračovania v štúdiu a ďalšie účely –

v príslušnom študijnom odbore (§33 zákona)

Žiadateľ podáva žiadosť na vysokú školu v SR, na ktorej sa uskutočňuje vzdelávanie v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore

 

3. UZNANIE UKONČENÉHO STREDOŠKOLSKÉHO VZDELANIA NA POKRAČOVANIE V ŠTÚDIU

Bližšie informácie https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

Akademické uznávanie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu

Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu sa uskutočňuje v súlade so zákonom č.422/2015 Z. z. Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Podmienkou pre prijatie na vysokú školu je uznanie dokladu o vzdelaní, ktoré je uchádzač povinný predložiť najneskôr v deň zápisu.

1. UZNANIE STUPŇA VZDELANIA

Uznávanie stupňa vysokoškolského vzdelania bez porovnania obsahu a rozsahu (§39 zákona)

Žiadateľ podáva žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní)

 

2. UZNANIE DOKLADU O VZDELANÍ V PRÍSLUŠNOM ODBORE

Uznávanie vysokoškolského vzdelania pre účely pokračovania v štúdiu a ďalšie účely –

v príslušnom študijnom odbore (§33 zákona)

Žiadateľ podáva žiadosť na vysokú školu v SR, na ktorej sa uskutočňuje vzdelávanie v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore

 

3. UZNANIE UKONČENÉHO STREDOŠKOLSKÉHO VZDELANIA NA POKRAČOVANIE V ŠTÚDIU

Bližšie informácie https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

Uznanie stupňa vzdelania

 

UZNANIE STUPŇA VZDELANIA

Podľa §39 zákona č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa uznáva podľa medzinárodných dohôd stupeň vzdelania, pričom takémuto zjednodušenému uznaniu podliehajú doklady zo štátov, s ktorými má Slovenská republika podpísanú bilaterálnu dohodu a štátov Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania.

Uznávanie vysokoškolského vzdelania pre účely pokračovania v štúdiu a ďalšie účely – uznávanie stupňa vzdelania

Uznanie dokladu o vzdelaní, ktorý žiadateľ nadobudol na vysokej škole v štáte, s ktorým má Slovenská republika podpísanú bilaterálnu dohodu alebo v štáte Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (ďalej EHEA) - uznanie stupňa vzdelania.

Žiadosť o uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania pre štáty s bilaterálnou dohodou a štáty EHEA sa podáva priamo na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. O uznaní dosiahnutého stupňa vysokoškolského vzdelania rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Adresa na podanie žiadosti:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Stredisko pre o uznávaní dokladov

Stromová 1

813 30 Bratislava

 

Žiadosť o uznanie: https://www.minedu.sk/data/files/9859_ziadost-2020-stupen-sj-010720-secure.rtf

Bližšie informácie o uznaní stupňa vysokoškolského vzdelania nájdete na tomto odkaze:

https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

 

 1. A) Štáty, s ktorými bola podpísaná bilaterálna zmluva o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní:

1) Česká republika – vydané doklady na území ČR sú automaticky platné na území SR bez potreby formálneho uznania; doklady, na ktoré sa nevzťahuje prezidentská zmluva (napr. doklady z českých VŠ vydané na ich pobočkách mimo územia ČR) sa uznávajú v procese, ako so štátmi nižšie;

2) Maďarsko

3) Nemecko

4) Chorvátsko

5) Poľsko

6) Rumunsko

7) Ukrajina

8) Rusko

9) Čínska ľudová republika

 1. B) Štáty Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA):

Albánsko, Andorra, Arménsko, Rakúsko, Azerbajdžan, Belgické kráľovstvo, Bosna and Herzegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Svätá stolica, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Kazachstan, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Moldavsko, Čierna Hora, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Macedónsko, Turecko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo a Bielorusko.

Žiadateľ predloží nasledovné doklady:

1) Žiadosť o uznanie rovnocennosti dokladu o vzdelaní, ktorá obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa, predmet žiadosti, názov a adresu zahraničnej vysokej školy, ktorá doklad o ukončenom vzdelaní vydala, rok ukončenia štúdia žiadateľa, podpis žiadateľa.

2) Kópiu dokladu totožnosti.

3 Osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní (diplom, dodatok k diplomu a/alebo vysvedčenie o štátnych skúškach.

4) Doklad o zaplatení správneho poplatku (v prípade podania žiadosti elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy bude platobný predpis k úhrade správneho poplatku vygenerovaný automaticky).

Správny poplatok za uznanie stupňa vzdelania:

 1. a) 5 € - za uznanie dokladu o vzdelaní zo štátu, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú dohodu,
 2. b) 30 € - za uznanie dokladu o vzdelaní z členského štátu EHEA, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu.

5) Iné doklady, ak sú potrebné k posúdeniu rovnocennosti dokladu o vzdelaní (potvrdenie o praxi, atď.).

Povinnou súčasťou žiadosti je súdny preklad predložených dokladov, okrem dokladov v českom jazyku. V záujme znížiť finančné náklady žiadateľov ministerstvo akceptuje vlastný preklad dokladov v nasledovných jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský. V prípade pochybností súvisiacich s prekladom, má ministerstvo právo dožiadať si súdny preklad.

 

Možnosti úhrady správneho poplatku:

 • • potvrdením o úhrade správneho / súdneho poplatku (tzv. eKolok s QR kódom), ktoré je možné zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s.,
 • • prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay / APP Store,
 • • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk.

V aplikácii je potrebné zadať ID kód konkrétnej služby:

 • kód 1723 - ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý (správny poplatok v hodnote 5 EUR).
 • kód 2218 - ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý (správny poplatok v hodnote 30 EUR).
 

Uznanie dokladu v príslušnom odbore

 

UZNANIE DOKLADU O VZDELANÍ V PRÍSLUŠNOM ODBORE

Uznávanie vysokoškolského vzdelania pre účely pokračovania v štúdiu a ďalšie účely –

v príslušnom študijnom odbore

Podľa §33 zákona sa uznáva doklad o vzdelaní v príslušnom odbore ( doklady zo štátov, ktoré nie sú členmi Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (ďalej „EHEA“) a Slovenská republika s nimi nemá podpísanú bilaterálnu dohodu; prípadne doklady zo štátov, s ktorými má Slovenská republika podpísanú a štátov EHEA, pokiaľ má žiadateľ záujem o uznanie dokladu o vzdelaní v konkrétnom študijnom odbore).

Rozhodnutie o uznaní dokladu o ukončenom vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou vydáva Akadémia umení v Banskej Bystrici (ďalej len „AU BB“), ak sa na nej uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedené na doklade o riadne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní.

Možnosti pre zaslanie žiadosti s dokladmi:

poštou na adresu:

Akadémia umení v Banskej Bystrici

prorektor pre vzdelávaciu činnosť a kvalitu
 Kollárova 22

974 01 Banská Bystrica

Slovenská republika

Rozhodnutie o uznaní dokladu o ukončenom vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou vydáva iná vysoká škola v SR, ak sa na nej uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedené na doklade o riadne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní (v prípade, že sa na TUKE neuskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore).

Rozhodnutie o uznaní dokladu o ukončenom vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní.

Pred podaním žiadosti venujte pozornosť zoznamu akreditovaných študijných programov na AU BB. Zoznam študijných programov si môžete pozrieť na www.aku.sk. AU BB môže rozhodnúť o uznaní dokladu len v prípade, že absolvovaný študijný program (odbor) je rovnaký alebo príbuzný k tým, v ktorých výučbu AU BB poskytuje.

V prípade, že AU BB nerealizuje štúdium v rovnakom alebo príbuznom študijnom programe (odbore), pri hľadaní vhodnej vysokej školy v SR Vám môže pomôcť zoznam akreditovaných študijných programov na vysokých školách v SR, ktorý vedie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Žiadateľ predloží nasledovné doklady:

 • Žiadosť o uznanie rovnocennosti dokladu o vzdelaní, ktorá obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa, predmet žiadosti, názov a adresu zahraničnej vysokej školy, ktorá doklad o ukončenom vzdelaní vydala, rok ukončenia štúdia žiadateľa, podpis žiadateľa.

          Ziadost o uznanie dokladov o vzdelani

 • Kópiu dokladu totožnosti.
 • osvedčené kópie dokladov o vzdelaní, s úradným prekladom do slovenského jazyka.
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach, resp. osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho uznaná vysoká škola vydáva, s úradným prekladom do slovenského jazyka
 • informácia o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti,
 • overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o vzdelaní orgánom členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak, osvedčenie o Apostille, prípadne superlegalizácia
 • ) Doklad o úhrade poplatku za uznanie dokladu o vzdelaní (v zmysle príkazu rektora AU BB „Školné a poplatky spojené so štúdium na AUBB“ platného pre príslušný akademický rok).

 

Poplatok uhradiť bankovým prevodom:

60 € pre účely pokračovania v štúdiu;

180 € za vykonanie rozdielovej skúšky pre účely rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní

 

Bankové údaje na zrealizovanie platby:

IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813

Štátna pokladnica

Variabilný symbol (VS): FDU : 501; FMU: 201; FVU: 301

Správa pre prijímateľa: uznanie dokladu, Priezvisko a meno

 • doklad o zaplatení správneho poplatku (v prípade podania žiadosti elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy bude platobný predpis k úhrade správneho poplatku vygenerovaný automaticky).

Doklad o zaplatení správneho poplatku (tzv. e-kolok):

 1. a) 5 € - za uznanie dokladu o vzdelaní zo štátu, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú dohodu,
 2. b) 30 € - za uznanie dokladu o vzdelaní zo štátu, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu.

8) Iné doklady, ak sú potrebné k posúdeniu rovnocennosti dokladu o vzdelaní.

Uchádzač je povinný predložiť notársky osvedčený preklad dokladov do slovenského jazyka.

Možnosti úhrady správneho poplatku:

 • • potvrdením o úhrade správneho / súdneho poplatku (tzv. eKolok s QR kódom), ktoré je možné zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s.,
 • • prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay / APP Store,
 • • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk.

V aplikácii je potrebné zadať ID kód konkrétnej služby:

 • kód 1723 - ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý (správny poplatok v hodnote 5 EUR).
 • kód 2218 - ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý (správny poplatok v hodnote 30 EUR).

AU BB žiadosť posúdi do 30 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti v lehote do 30 dní od doručenia výzvy.

AU BB rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti. AU BB rozhodne o:

-uznaní dokladu o vzdelaní,

-zamietnutí žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní (ak zistí, že doklad o vzdelaní predložený žiadateľom nemožno uznať za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným na AU BB),

-uložení rozdielovej skúšky (ak vzdelanie preukázané žiadateľom je najmenej o jeden rok kratšie ako porovnávané vzdelanie na AU BB, alebo v obsahu vzdelávania žiadateľa chýbajú vedomosti alebo zručnosti s vedomosťami alebo zručnosťami v porovnávaných študijných odboroch na univerzite. Po vykonaní rozdielovej skúšky AU BB rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní).

Ďalšie informácie:

Ing. Marta Bakaljarová, asistentka prorektora

tel.: +421 48 4320 126, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.