Študenti

Sociálne štipendium

Kontaktné údáje a stránkové hodiny
Fakulta dramatických umení Fakulta múzických umení Fakulta výtvarných umení
Mgr. Ingrid Dobišová  Alena Strmeňová Martina Šaurová 
 Utorok 13.30 - 14.30 Streda 10.00 - 10.30  Pondelok 09.00 - 11.00
Mimo týchto hodín študenti ohľadom sociálneho štipendia nebudú vybavení.

 

  Podmienky získania štipendia *
Spoločne posudzované osoby *
Posudzovanie dĺžky štúdia *
Často kladené otázky (FAQ) *
Kalkulačka na výpočet sociálneho štipendia*
 

* Uvedené odkazy sú prepojené na stránku studentskefinancie.sk. Údaje na stránke studentskefinancie.sk  sú spracované na základe verejne dostupných dokumentov štátnych alebo súkromných inštitúcií. 

Kontaktné údáje a stránkové hodiny
Fakulta dramatických umení Fakulta múzických umení Fakulta výtvarných umení
Mgr. Ingrid Dobišová  Alena Strmeňová Martina Šaurová 
 Utorok 13.30 - 14.30 Streda 10.00 - 10.30  Pondelok 09.00 - 11.00
Mimo týchto hodín študenti ohľadom sociálneho štipendia nebudú vybavení.

 

  Podmienky získania štipendia *
Spoločne posudzované osoby *
Posudzovanie dĺžky štúdia *
Často kladené otázky (FAQ) *
Kalkulačka na výpočet sociálneho štipendia*
 

* Uvedené odkazy sú prepojené na stránku studentskefinancie.sk. Údaje na stránke studentskefinancie.sk  sú spracované na základe verejne dostupných dokumentov štátnych alebo súkromných inštitúcií. 

Všeobecné informácie

Akadémia poskytuje sociálnu podporu študentom Akadémie priamou formou prostredníctvom štipendií a nepriamou formou poskytnutím príspevku na náklady spojené so stravovaním a ubytovaním, na podporu športových a kultúrnych činností študentov.

Každý študent má právo uchádzať sa o služby systému sociálnej podpory, ak spĺňa podmienky predpísané na ich poskytnutie. Pri počte uchádzačov o niektorú z nenárokovýchslužieb presahujúcom jej celkovú kapacitu sa služba poskytne uchádzačom podľa kritérií vopred určených akadémiou, ktoré zohľadnia najmä sociálnu situáciu a študijný prospech uchádzača.

Ak študent využil sociálnu podporu na iný účel, než na aký je určený, alebo ak sociálnu podporu využil napriek tomu, že na ňu nemá nárok, alebo ak iným spôsobom túto podporu zneužil, dopúšťa sa disciplinárneho priestupku podľa § 72 zákona o vysokých školách.

Akadémia v rámci svojich možností vytvára zodpovedajúce podmienky štúdia pre študentov so zdravotným postihnutím vzhľadom na ich špeciálne študijné potreby bez znižovania požiadaviek na študijný výkon.

Sociálne štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytuje sa študentovi dennej formy štúdia za predpokladu splnenia podmienok ustanovených vo vyhláške MŠ SR 102/2006 Z.z. o poskytovaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl, v rámci objemu finančných prostriedkov, ktorý má fakulta na tento účel určený v rozpočte. Sociálne štipendium sa priznáva v novej výške od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom študent požiadal o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia, ak je nová výška sociálneho štipendia vyššia ako doterajšia, inak od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom študent požiadal o priznanie novej výšky sociálneho štipendia.


Úplné znenie vyhlášky MŠ SR 102/2006 Z.z. a jej novelizácie

Základné informácie

Nárok študenta na sociálne štipendium:
Základnou podmienkou na podanie návrhu na sociálne štipendium je:
trvalý pobyt študenta na území SR, pričom nie je rozhodujúce štátne občianstvo študenta,
prvé štúdium na vysokej škole v danom stupni štúdia. Ak študuje študent aj na inej vysokej škole, o sociálne štipendium môže požiadať len jednu z nich.

Na sociálne štipendium nemá nárok študent :
ktorý študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
ktorému bolo poskytované sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho časti v študijnom programe príslušného stupňa vysokoškolského vzdelania; na účely tohto odseku sa prvé tri roky štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods.3 zákona o VŠ považujú za štúdium v študijnom programe prvého stupňa a štvrtý a ďalšie roky štúdia za štúdium v študijnom programe druhého stupňa, pričom štvrtý rok štúdia v študijnom programe podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ je na účely tohto odseku považovaný za prvý rok štúdia v študijnom programe druhého stupňa a ďalšie roky štúdia primerane; doba, počas ktorej študent poberal v príslušnom roku štúdia sociálne štipendium, sa zaokrúhľuje na celé roky smerom nahor,•ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia,
ktorý študuje externou formou štúdia.

Vyplácanie sociálneho štipendia
Sociálne štipendium sa vypláca ako opakovaná mesačná finančná čiastka, vyplácaná počas jedného akademického roka, alebo jeho časti 5 mesiacov, najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie študent v žiadosti o priznanie sociálneho štipendia.
Sociálne štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca v akademickom roku, v ktorom bola žiadosť podaná, do konca mesiaca jún príslušného akademického roka alebo do dňa skončenia štúdia.
Študentovi, ktorý je nezaopatreným dieťaťom a je obojstranná sirota alebo je polosirota a od žijúceho rodiča má určené výživné alebo je nezaopatreným dieťaťom, ktoré do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do náhradnej starostlivosti štipendium aj za mesiace júl a august.

Lehota pre rozhodnutie
Podľa § 49 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2004 o správnom konaní, správny orgán, t. j. vysoká škola rozhodne vo veci priznania sociálneho štipendia bezodkladne v prípade, že žiadateľ doložil všetky potrebné doklady. V ostatných prípadoch je vysoká škola povinná rozhodnúť do 30 dní od podania žiadosti; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní.

Sociálne štipendiá sa vyplácajú len študentom, ktorí majú právoplatné a vykonateľné rozhodnutia o priznaní sociálneho štipendia.
Rozhodnutie je právoplatné dňom jeho prevzatia žiadateľom.
Rozhodnutie je vykonateľné :
dňom jeho prevzatia žiadateľom, ak žiadateľ rozhodnutie prevezme osobne a na jeho kópiu uvedie, že sa vzdáva nároku na odvolanie,
po uplynutí lehoty na odvolanie, t. j. 15 dní od nasledujúceho dňa po dni, v ktorom si žiadateľ rozhodnutie prevzal, ak bolo rozhodnutie zaslané poštou a žiadateľ sa neodvolal.

Zmeny v spoločne posudzovaných osobách
Ak v priebehu akademického roka nastali v okruhu spoločne posudzovaných osôb skutočnosti majúce vplyv na priznanú výšku sociálneho štipendia, ako napr. ak niekto z okruhu spoločne posudzovaných osôb začne poberať starobný alebo invalidný dôchodok, prípadne sa zmení rozhodujúci príjem spoločne posudzovaných osôb, zomrie rodič študenta a iné, môže študent požiadať o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia, prostredníctvom žiadosti o prehodnotenie sociálneho štipendia, alebo môže študent požiadať o priznanie sociálneho štipendia, ak v príslušnom akademickom roku o sociálne štipendium nežiadal. 
Žiadateľ, ktorý podá žiadosť o sociálne štipendium až v mesiaci január alebo neskôr, musí predložiť príjem spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok

 

Dokumenty a tlačivá k sociálnemu štipendiu

Relevantné dokumenty a tlačivá k soc. štipendiám