Uchádzači

Prijímacie konanie

Možnosti a podmienky prijatia na štúdium v akademickom roku 2024/2025

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2024/2025.

Uchádzači sa môžu hlásiť na štúdium na AU prostredníctvom elektronického prihlásenia alebo zaslaním vyplnenej prihlášky tlačiva ŠEVT. V prípade elektronického prihlásenia môže byť poplatok spojený s prijímacím konaním nižší. Výšku poplatku určuje smernica rektora platná pre akademický rok, v ktorom má prijatý uchádzač štúdium začať.

Elektronická prihláška - vyplnenú prihlášku je potrebné uchádzačom vytlačiť, podpísať a s príslušnými prílohami zaslať na príslušné študijné oddelenie.
Elektronický systém navedie uchádzača k správnemu vyplneniu prihlášky.

Organizáciu, priebeh prijímacieho konania a podmienky pre prijatie na štúdium akreditovaných študijných programov
uskutočňovaných na fakultách AU nájdete na ich webových sídlach:

Informácie o výsledkoch z prijímacieho konania budú uchádzačovi oznámené fakultou, na ktorú si podal prihlášku na štúdium.