Uchádzači

Študijné odbory a akreditované študijné programy

Akadémia umení v Banskej Bystrici zabezpečuje na svojich fakultách štúdium v akreditovaných študijných programoch nasledovne:
 

Fakulta dramatických umení

39. Umenie - s orientáciou na divadelné, filmové a multimédiá
 

Fakulta múzických umení

39. Umenie - s orientáciou na  hudobné
 

Fakulta výtvarných umení 

39. Umenie - orientáciou na výtvarné