Akademické a samosprávne orgány

Umelecká a vedecká rada AU

Zloženie Umeleckej a vedeckej rady

 
Predseda prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD..- FVU AU BB
   
Interní členovia
doc.Štefan Balazs,ArtD.,akademický maliar.- FVU AU BB
  doc. Igor Benca, akademický maliar – FVU AU BB
  prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD. – FMU AU BB
  prof. Miroslav Brooš, akademický maliar.- FVU AU BB
  doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD. - FMU AU BB
  doc. Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD. - FVU AU BB
  doc. Miroslav Nicz, akademický maliarr – FVU AU BB
  doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. – FDU AU BB
  doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. – FMU AU BB
  Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD. – FDU AU BB
  doc. Mgr. art. Peter Špilák, PhD., ArtD.- dekan FMU AU BB
  prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD..- FMU AU BB
  doc. Ľubomír Viluda, ArtD.– FDU AU BB
  doc. Mgr. art. František Výrostko. – FDU AU BB
   
Externí členovia
doc. Martin Činovský, akademický maliar, ArtD. - PF UK Bratislava
  doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. – rektor KU Ružomberok
  doc. Mária Heinzová, ArtD. – rektorka VŠMU Bratislava
  doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. – rektor UMB B. Bystrica
  doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. – rektorka VŠVU Bratislava
  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. – rektor TU Zvolen
  prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. – Centrum vied o umení SAV Bratislava
   

Dokumenty