Aktuality

Horizonty umenia 4 / Horizons of Arts 4

Horizonty umenia 4
Medzinárodná webová konferencie

1.12.2017 - 15.12.2017

 

Horizons of Arts 4
International Web Conference

1.12.2017 - 15.12.2017

Konferencia poskytuje priestor autorom, interpretom, teoretikom a vedcom, pedagógom, organizátorom, ktorí chcú zdieľať s ďalšími profesionálmi svoje príspevky.   The conference provides space for authors, interpreters, artists, theorists and scientists, pedagogues, and organizers who want to share their articles with other professionals.
Cieľom konferencie je prezentácia názorov a výsledkov umeleckej, vedecko-výskumnej a pedagogickej práce v oblasti hlavne hudobného, ale aj dramatického, výtvarného, tanečného a filmového umenia.   The aim of the conference is to present the opinions and results of artistic, scientific and pedagogical work in the field of mainly musical, but also visual art, dramatic, film, and dance art.
     
Pozvánka na konferenciu   Invitation for the conference
Prihláška   Registration form
Informácie pre autorov príspevkov   Instructions for the authors