Aktuality

Ukončenie ubytovania na ŠD AU

Vážení študenti,
podľa vývoja situácie ohľadne šírenia nákazy COVID-19 sa vedenie Akadémie umení v Banskej Bystrici rozhodlo, že výučba v letnom semestri sa ukončí dištančnou formou. V tejto súvislosti Vás chceme požiadať, aby ste ukončili svoje ubytovanie v študentskom domove a postupovali podľa pokynov a harmonogramu uvedených pod týmto oznamom. Ubytovanie je nevyhnutné ukončiť najneskôr do 30.4.2020.
Alikvotná časť uhradeného poplatku za ubytovanie Vám bude vrátená po ukončení ubytovania na základe Vašej žiadosti, v ktorej je potrebné uviesť číslo účtu, na ktorý sa finančné prostriedky poukážu.
Ďakujeme za porozumenie a veríme, že budete postupovať koordinovane v zmysle zaslaných pokynov, aby ste neohrozovali zbytočne seba alebo svoje okolie.