Aktuality

Databáza diel študentov a pedagógov AU BB → art.aku.sk

Predstavujeme Vám systém na archiváciu informácií usporiadaných v databáze, ktoré sú prezentované prostredníctvom rôznych médií s akronymom INFO.DATA.MEDIA (IDM). Projekt vytvorenia systému (databázy) archivácie prác študentov celej Akadémie umení je v druhej fáze. Vytvorili sme web (http://art.aku.skna zadávanie semestrálnych a záverečných prác pre každého študenta Akadémie umení.

Každý študent akadémie pri nástupe na štúdium bude mať vytvorenú vlastnú sekciu, v rámci ktorej prezentuje a administruje vlastné umelecké výstupy (portfólio), ktoré vznikajú počas štúdia ako súčasť umeleckých výstupov viazaných k výučbe profilových a odborných predmetov alebo ako súčasť umeleckých mimoškolských aktivít.

Systém IDM mapuje, archivuje a prezentuje práce, ktoré študenti realizujú aj mimo akademického prostredia. Študenti sú tak vedení, aby prepájali vlastné štúdium s umeleckou praxou už počas školy. Po skončení štúdia každý absolvent zanecháva na webe stopu svojho umeleckého štúdia, môže IDM používať ako marketingový nástroj na sprístupnenie a propagáciu vlastnej tvorby. Absolventi môžu vlastné portfólio ďalej dopĺňať aj po skončení školy, čo umožňuje akadémii sledovať umelecký rast a aktivity vlastných absolventov.

Nemenej závažnou skutočnosťou, hlavne z pohľadu akreditačných procesov, je evidencia umeleckých / vedeckých / publikačných výstupov pedagógov.
Systém umožní prezentovať dokumentáciu najvýznamnejších výstupov evidovaných a prezentovaných vrámci VUPCH/CREPČ/CREUČ konkrétneho pedagóga na všetkých fakultách / katedrách.

→ txt: Prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. 
rektor AU  
iniciátor a spoluautor projektu IDM

→Viac informácií o archíve tvorbe našich študentov nájdete v aktuálnom čísle ART3 na stách 4-5.

IDM screen archiv