Aktuality

AU stojí za UA

Vyhlásenie rektora AU

 
Akadémia umení v Banskej Bystrici vyjadruje podporu nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny a solidaritu s jej obyvateľmi.Ako inštitúcia vyznávajúca slobodu, demokraciu a humanizmus odmietame všetky prejavy násilia a agresie, ktoré ohrozujú slobodu a životy ľudí na Ukrajine. Našim zahraničným študentom a študentkám, zamestnankyniam, zamestnancom a  ich rodinám, ktorých vojnový konflikt zasiahol sme pripravení pomôcť a podať pomocnú ruku.
 
→Vyhlásenie rektora AU BB
prof. MgA. Ing. Michala Murina, ArtD.


The Academy of Arts in Banská Bystrica expresses its support for the independence and territorial integrity of Ukraine and solidarity with its people.
As an institution professing freedom, democracy and humanism, we reject all acts of violence and aggression that threaten the freedom and lives of the people of Ukraine. We are ready to help and lend a helping hand to our foreign students, employees and their families who have been affected by the war.

→Statement of the rector of the Academy of Arts in Banská Bystrica
prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.

BANER LISTA UA

Mobilitný program AU UA letný semester 2021-2022

→ Vnútorný predpis č. 13/2022 Smernica mobilitný program AU UA letný semester 2021-2022

Vybavovanie dočasného útočiska pre utečencov z Ukrajiny

Štátni príslušníci Ukrajiny po prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky môžu na základe uznesenia vlády z 28. 2. 2022 požiadať o dočasné útočisko.

KDE požiadať o dočasné útočisko:
→ hraničný priechod Vyšné Nemecké,
→ hraničný priechod Ubľa,
→ hraničný priechod Veľké Slemence,
→ na oddelení azylu v Humennom (v prípade, ak cudzinci nedisponujú dokladmi),
→ na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície PZ (Bratislava, Dunajská Streda, Trnava, Trenčín, Nitra, Nové Zámky, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Žilina, Košice, Michalovce, Prešov, Ružomberok)

V prípade, ak už majú zabezpečené ubytovanie, je potrebné sa dostaviť na miestne príslušné oddelenie cudzineckej polície. Územná pôsobnosť jednotlivých oddelení je zverejnená na webovej stránke: Mnisterstva vnútra SR

Všetky uvedené pracoviská pracujú nepretržite

KTO môže požiadať o dočasné útočisko: 

O dočasné útočisko môžu požiadať občania Ukrajiny a ich rodinní príslušníci:
→ manžel štátneho občana Ukrajiny,
→ maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny,
→ rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.

PRIEBEH žiadosti o dočasné útočisko:

Požiadať o dočasné útočisko je potrebné osobne, z dôvodu snímania biometrických údajov. Uvedené platí aj pre maloleté deti.

1/ Ak cudzinec disponuje dokladmi:
v prípade, ak má cudzinec pri sebe cestovný, identifikačný alebo iný doklad (napr. rodné listy detí a iné), je potrebné si ich priniesť. V tomto prípade bude cudzincovi dočasné útočisko poskytnuté okamžite.

2/ Ak cudzinec nedisponuje dokladmi:

v prípade, ak cudzinec nemá žiadne doklady je potrebné o dočasné útočisko požiadať na Oddelení azylu v Humennom. O žiadosti o dočasné útočisko bude rozhodnuté približne do 30 dní. V tomto prípade im je ubytovanie, strava, zdravotná starostlivosť a hygienické potreby k dispozícií ihneď.

ADRESA UBYTOVANIA:

ak má cudzinec už zabezpečené ubytovanie, je potrebné k žiadosti o dočasné útočisko doložiť jeden z nasledovných dokladov:
→ čestné vyhlásenie všetkých vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania alebo,
→ zmluvu o nájme uzavretú s vlastníkom/vlastníkmi nehnuteľnosti.

Podpisy na uvedených dokladoch nemusia byť osvedčené.

Po udelení dočasného útočiska, dostanú cudzinci papierový doklad vo formáte A4 s názvom POTVRDENIE O UDELENÍ TOLEROVANÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY – platnosť do 31.12.2022.  

SOLIDARITA: 

Dočasným útočiskom získava cudzinec bezplatne:
→ ubytovanie,
→ stravu,
→ zdravotnú starostlivosť,
→ hygienické potreby.

S udeleným dočasným útočiskom je možné pracovať na území Slovenskej republiky. Dočasné útočisko neoprávňuje cudzinca na podnikanie. 

POVINNOSTI:
→ cudzinci s poskytnutým dočasným útočiskom sa musia zdržiavať na území Slovenskej republiky počas jeho trvania,
→ hlásenie krátkodobého pobytu cudzinca, po ubytovaní sa na konkrétnu adresu formou tlačiva „Hlásenie pobytu“, ktoré je možné stiahnuť na webovej adrese Ministerstva vnútra Slovenskej republikyOriginál vyplneného a podpísaného tlačiva Hlásenie pobytu v príslušnom jazyku treba doručiť oddeleniu cudzineckej polície podľa miesta bydliska,
→ v prípade zmeny adresy - je potrebné túto zmenu nahlásiť miestne príslušnému oddeleniu cudzineckej polície Policajného zboru.

ŠTÁTNI PRÍSLUŠNÍCI TRETÍCH KRAJÍN, KTORÍ NIE SÚ OBČANMI UKRAJINY A ANI ICH RODINNÝMI PRÍSLUŠNÍKMI:
týmto osobám, je umožnený vstup na územie Slovenskej republiky z humanitárnych dôvodov. V prípade, ak majú záujem o návrat do svojich domovských krajín, je im to umožnené.

Všetky osoby prichádzajúce na územie Slovenskej republiky môžu požiadať o udelenie azylu alebo doplnkovej ochrany.

(Zdroj: Ministerstvo vnútra SR)

Klastre EÚ podporujú UA


Fórum Klastre EÚ podporujú Ukrajinu
 je určené  na koordináciu humanitárnej pomoci pre Ukrajinu a o zriadení jednotného kontaktného miesta Európskej komisie na podporu výskumných pracovníkov z Ukrajiny:

 1. Klastre EÚ podporujú Ukrajinu: Koordinácia humanitárnej pomoci z EÚ na Ukrajinu
  Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (DG GROW) založilo online fórum, ktoré má podporiť úsilie európskych zainteresovaných strán pomôcť Ukrajine. Fórum Klastre EÚ podporujú Ukrajinu je súčasťou Európskej platformy pre spoluprácu klastrov a je určené najmä pre priemyselné združenia a spoločnosti. Tie majú možnosť vytvoriť si na platforme účet a začať poskytovať veľmi potrebnú a koordinovanú humanitárnu pomoc Ukrajine. 
  Platforma je rozdelená na tri časti za účelom efektívnej organizácie pomoci:
 • ·V prvej časti „potreby“ sa nachádzajú žiadosti o humanitárnu podporu od ukrajinského ľudu a podnikov,
 • ·Sekcia „ponuky“obsahuje konkrétne ponuky materiálnej alebo technickej pomoci ako aj pracovné ponuky, ubytovanie, či zdravotnícke služby.
 • ·Časť „logistika a koordinácia“sa zameriava sa na plánovanie dopravy a presunu humanitárnej pomoci z členských štátov EÚ obyvateľom Ukrajiny či utečencom v pohraničných krajinách EÚ.
  Podrobnosti: Klastre EÚ podporujú Ukrajinu a Európska platforma pre spoluprácu klastrov
 1. Komisia zriadila jednotné kontaktné miesto na podporu výskumných pracovníkov z Ukrajiny
  Európska komisia spustila portál „Európsky výskumný priestor pre Ukrajinu“ (ERA4Ukraine) – jednotné kontaktné miesto pre informačné a podporné služby určené pre výskumných pracovníkov, ktorí na Ukrajine buď pôsobia, alebo odtiaľ museli utiecť. Portál združuje iniciatívy na úrovni EÚ, a to podľa krajín a mimovládnych skupín. Jeho cieľom je pomôcť konfliktom postihnutým výskumným pracovníkom nájsť bývanie a pracovné príležitosti, uľahčiť uznávanie ich diplomov a ponúknuť ďalšie služby.

  Portál „ERA4Ukraine“ je spustený v existujúcej sieti EURAXESS, ktorá podporuje výskumných pracovníkov a prepája vyše 600 centier a 43 vnútroštátnych portálov v členských štátoch EÚ a krajinách pridružených k programu Horizont Európa. Všetky informácie budú čoskoro k dispozícii v anglickom aj ukrajinskom jazyku. Každý členský štát a pridružená krajina majú vnútroštátny portál, na ktorom sú štruktúrovaným spôsobom uvedené podporné služby. Doteraz je k dispozícii 30 portálov pre jednotlivé krajiny. K ďalším iniciatívam EÚ patrí prístup k projektu Science4Refugees, existujúca iniciatíva EURAXESS, ktorá utečencom poskytuje stáže, prácu na čiastočný i na plný úväzok, ako aj prístup k Európskemu výskumnému spoločenstvu, prístup k stránkam Solidarita EÚ s Ukrajinou a akcie Marie Curie-Skłodowskej – výskumní pracovníci v ohrození.

  → Podrobnosti

FPU - POMOC PRE UMELCOV A UMELKYNE NA ÚTEKU

Vojna na Ukrajine výrazne zasiahla aj umenie a kultúru, preto ani Fond na podporu umenia (FPU) nemôže zostať bokom pri pomoci najviac zasiahnutým z tohto sektora. Vyhlásime mimoriadnu výzvu pre umelcov/kyne a kultúrnych pracovníkov/čky, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy na Ukrajine, alebo aj v iných krajinách, kde čelia prenasledovaniu pre svoje postoje k ruskej agresii.

Uvedomujeme si, že nepôjde o ľahkú úlohu, kdeže tí a tie, ktorých chceme podporiť, nemajú dostatočný prístup k informáciám, nevedia sa orientovať v administratívnych procesoch, nehovoriac o tom, že prichádzajú na Slovensko traumatizovaní po úteku pred smrťou. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že pomoc budeme organizovať v dvoch krokoch:

 1. Požiadame organizácie, ktoré na Slovensku celoročne pôsobia v oblasti umenia a kultúry (môže ísť o akékoľvek zriaďované organizácie, ale aj subjekty z tzv. nezriaďovanej kultúry), aby sa zaregistrovali do 1. 4. 2022 na tomto linku, kde uvedú svoje kontaktné údaje, oblasť pôsobnosti, počet osôb, ktorými sú ochotní spolupracovať alebo už kooperujú. Zozbierané údaje poskytnú FPU predstavu o disponibilnej kapacite organizácií a momentálnom dopyte po spolupráci s nimi, no predovšetkým budú zdrojom informácií (prístupný bude v troch jazykoch – slovenčina, ukrajinčina, angličtina) pre budúcich štipendistov/ky. Zoznam bude verejne prístupný na webstránke FPU, pričom umelci/kyne na úteku si budú môcť vybrať z týchto organizácií a kontaktovať ich za účelom spolupráce pri predkladaní žiadosti a realizácii svojho projektu, na ktorý si požiadajú o podporu v FPU.
 2. FPU vyhlási výzvu pre umelcov/kyne a kultúrnych pracovníkov/čky na úteku, v rámci ktorej si budú môcť podať žiadosť v slovenčine a angličtine. Výzvu bude FPU široko distribuovať prostredníctvom svojich informačných kanálov, no tiež za pomoci medzinárodných organizácií. Podmienkou podania žiadosti bude akceptačný list od organizácie, s ktorou budú žiadatelia/ky na úteku spolupracovať. Samotné organizácie si nebudú môcť podať žiadosť, keďže pôjde o podporu formou štipendia na 6 mesiacov, ktorého výška bude stanovená tak, ako pri štandardných štipendiách FPU. Ďalšie parametre výzvy budú zverejnené na začiatku apríla.

→ FormulárKoordinácia pomoci UA Študentom

28.03.2022 sa konalo v poradí tretie zasadnutie Koordinačnej skupiny VŠ k pomoci UA študentom.
Zástupcovia ministerstiev a koordinačných organizácii informovali VŠ o aktuálnych možnostiach a formách pomoci, prezentovali možnosti výziev a zverejnili dôležité linky k usmerneniu koordinačnej pomoci.

 • Informačná stránka pre ukrajinských študentov o možnostiach štúdia na Slovensku: 
  • www.studyinslovakia.saia.sk/ukraine
  • ak by bolo za vysokú školu potrebné aktualizovať alebo doplniť link na informácie pre ukrajinských študentov za konkrétnu VŠ, tak treba kontaktovať kolegyňu Magdalénu Mergovú, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Informačná stránka pre ukrajinských výskumníkov prichádzajúcich na Slovensko (základné info, štruktúra daná Európskou komisiou): 
  • www.euraxess.sk/ukraine
  • ak by ste mali postrehy alebo námety, čo doplniť do jednotlivých sekcií, môžete kontaktovať kolegyňu Silviu Kotulicovú, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • V Bulletine SAIA 2/2022 sme zosumarizovali informácie týkajúce sa utečencov z Ukrajiny, avšak zaujímavé môžu pre vysoké školy byt výstupy z medzinárodných projektov ohľadom práce s utečencami – študentmi a výskumníkmi, ktoré možno nájsť na str. 3 (v dolnej časti): 

SVŠ: preverovanie ukrajinských dokladov o vzdelaní, statusu študenta atď.

Na Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie je možné nájsť informácie o Štátnej elektronickej databáze vzdelávania. Je to automatizovaný systém na zhromažďovanie, registráciu, spracovanie, ukladanie a ochranu informácií a údajov o otázkach vzdelávania, ktorú spravuje Ministerstvo školstva Ukrajiny.

Na uvedenej stránke je možné nájsť nasledovné informácie:

Stránka obsahuje viaceré funkcionality:

Program pomoci / Support program /  Програма підтримки  


Akadémia umení pripravila Program pomoci pre zahraničných študentov a ich rodiny.
Pomoc je nasmerovaná na viaceré oblasti. Aj týmto spôsobom by sme radi pomohli a zmiernili ťažkú situáciu v ktorej sa študenti UA ocitli. Zároveň študentov všetkých národností ubezpečujeme, že sa vždy budeme snažiť vytvárať bezpečné a slobodné akademické prostredie pre všetkých. Akadémia umení vyjadruje solidaritu všetkým občanom, ktorých vojna zasiahla. Apelujeme na mierovú stabilitu vo svete a odmietame akékoľvek prejavy agresie a nenávisti. 

Užitočné linky:
→ Internetový sprievodca trhom práce → Інформація для українців, що прибувають у Словаччину
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko → МИ ЗАСУДЖУЄМО ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ В УКРАЇНУ! → POMOC PRE UKRAJINU 
Kto pomôže Uktajine 1,2,3, kroky BBSK 

Psychologická a krízová pomoc:  
Krízová linka pomoci  0800 500 333 (bezplatná nonstop)
 Linka dôvery Nezábudka  0800 800 566 (bezplatná nonstop
 Chatové, emailové, video poradne https://ipcko.sk/ , https://www.krizovalinkapomoci.sk/

→ Program_podpory_AU_BB_zahraničným_študentom.pdf
Support program


The Academy of Arts has prepared an Assistance Program for foreign students and their families. Assistance is targeted at several areas. In this way, too, we would like to help and alleviate the difficult situation in which the Ukrainian students find themselves. At the same time, we assure students of all nationalities that we will always strive to create a safe and free academic environment for all. The Academy of Arts expresses solidarity with all citizens affected by the war. We call for peace stability in the world and reject any manifestations of aggression and hatred.

→ Infopanel_and_Support_program_AU_UA.pdfПрограма підтримки→ Програма підтримки.pdf