Aktuality

Memorandum o spolupráci so Záhradou – CNK, n. o.

Po dlhoročnej spolupráci so Záhradou – Centrom nezávislej kultúry, n. o., sme včera aj formálne podpísali memorandum o spolupráci. Multižánrový priestor súčasného umeleckého prejavu je od jeho vzniku otvoreným priestorom na prezentáciu tvorby aj študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici. Touto cestou sa chceme Záhrade CNK tiež poďakovať za nekonvenčný, nadštandardný a profesionálny prístup, ktorý s Akadémiou udržiava.
Tešíme sa na ďalšie spolupráce a spolutvorbu. 

Podpis memoranda o spolupráci so Záhradou – Centrom nezávislej kultúry, n. o.
26.05.2022 sa na pôde AU BB uzatvorila ďalšia spolupráca

Akadémia umení v BB
za Akadémiu umení v Banskej Bystrici
rektor prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n. o
za Záhradu CNK, n. o.
riaditeľ, projektový manažér, dramaturg, Mgr. Milan Zvada, MA, ArtD.
Strany Memoranda sa dohodli na vzájomnej spolupráci v nasledovných oblastiach spoločného záujmu:

  • poskytovanie všestrannej podpory formou využívania umeleckého potenciálu v nastavených oblastiach záujmu, ako aj rôznymi inými priamymi a nepriamymi formami pomoci; podpory
  • podpora vzniku nových spoluprác v programovej oblasti : podujatia, festivaly, projekty, kultúrno-umelecké aktivity
  • rozvoj umeleckého, tvorivého potenciálu študentov, absolventov Akadémie umení, absolvovanie praxe pre študentov Akadémie umení v profesionálnom divadle. / Fakulta dramatických umení, Fakulta múzických umení, Fakulta výtvarných umení./ Aktívna spolupráca za účelom prirodzeného prechodu študentov od štúdia do praxe.
  • efektívne využívanie ľudského potenciálu odborníkov pôsobiacich v obidvoch inštitúciách.

→ Fotoreport

26.5.2022 podpis memoranda zahrada cnk foto gabriela birosova 4

Na fotke sú z zľava:
→ prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.
Rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici

→ Mgr. Milan Zvada, MA, ArtD.
Riaditeľ Záhrady CNK, n. o.

→ Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.
prorektorka pre intrainštitucionálnu spoluprácu, publicitu a vonkajšie vzťahy Akadémie umení v Banskej Bystrici