Aktuality

„Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku!“

Slovenská rektorská konferencia (SRK) vo svojom vyhlásení z 20. októbra 2022 upozorňuje naďalej na kritický stav financovania vysokých škôl. Keďže SRK trvá na splnení všetkých požiadaviek deklarovaných 13. septembra 2022, rektorky a rektori vysokých škôl budú rokovať o zatvorení vysokých škôl od 17. novembra 2022. Viac v Stanovisku zo 107. zasadnutia SRK:
Slovenská rektorská konferencia prijala 13. septembra 2022 vyhlásenie „Zabráňme kolapsu
vysokých škôl na Slovensku!“ adresované vláde SR, v ktorom upozorňuje na dlhodobý kritický
stav financovania vysokých škôl.

Následne sa zástupcovia SRK zúčastnili na niekoľkých stretnutiach s predsedom vlády SR
a ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, na ktorých boli ubezpečení, že vysoké
školstvo, veda a výskum sú trvalými prioritami vlády SR.
Po zverejnení návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý schválila vláda SR
dňa 14. októbra 2022, SRK konštatuje len čiastočné splnenie svojich požiadaviek.
1. Nebola zohľadnená požiadavka úpravy rozpočtu na rok 2023 pre vysoké školy o
72 mil. eur. Návrh rozpočtu obsahuje len ponechanie sumy 27 mil. eur ale s viazanosťou.
SRK žiada tieto prostriedky poskytnúť vysokým školám bez viazanosti.
2. Financie na pokrytie zvýšených nákladov na energie do konca roka 2022 vo výške
17 mil. eur sú prisľúbené, avšak doteraz neboli alokované na jednotlivé vysoké školy.
SRK preto žiada bezodkladne ich prideliť vysokým školám.
3. Ak nedôjde k splneniu požiadavky vysokých škôl na dofinancovanie národných
a európskych projektov, hrozí nesplnenie ich merateľných ukazovateľov s následnými
korekciami. SRK preto žiada bezodkladné splnenie požiadavky dofinancovania
národných a európskych projektov vo forme konkrétnych účelových dotácií na
jednotlivé vysoké školy.
4. Je absolútne neprijateľné a nereálne realizovať návrh na prepustenie ďalších viac ako
2 tis. zamestnancov vysokých škôl, čo predstavuje viac ako 10 % všetkých
zamestnancov. SRK kategoricky nesúhlasí s ďalším prepúšťaním zamestnancov
vysokých škôl.
SRK berie na vedomie snahu MŠVVaŠ SR o konštruktívny dialóg s vysokými školami.
SRK trvá na splnení všetkých požiadaviek deklarovaných 13. septembra 2022. Rektorky a
rektori vysokých škôl budú rokovať o zatvorení brán vysokých škôl od 17. novembra 2022
s akademickými obcami a sú pripravení naďalej na všetky formy protestu.

V Bratislave 20. októbra 2022