Univerzita AU

O akadémií umení

Založenie

Akadémia umení v Banskej Bystrici bola zriadená zákonom Národnej rady SR č. 156/1997 Z. z. o zriadení Akadémie umení v Banskej Bystrici ku 01. 07. 1997.

Založenie

Akadémia umení v Banskej Bystrici bola zriadená zákonom Národnej rady SR č. 156/1997 Z. z. o zriadení Akadémie umení v Banskej Bystrici ku 01. 07. 1997.

Poslanie Akadémie umení v Banskej Bystrici

Akadémia umení v Banskej Bystrici je univerzitná vysoká škola, ktorá ako verejnoprávna a samosprávna inštitúcia poskytuje komplexné vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch v študijnom odbore „Umenie“ zahŕňajúcich najmä orientáciu na výtvarné, hudobné, divadelné, filmové oblasti súčasného umenia a vykonáva vlastnú umeleckú, vedeckú a publikačnú činnosť.

Podporuje individuálnu kreativitu a kritické myslenie v intenciách kultúrno-ekonomického rozvoja humanitnej spoločnosti.

Akadémia umení napĺňa svoje poslanie

a) výchovou odborníkov s najvyšším vzdelaním v rámci akreditovaných študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania

a udeľovaním akademických titulov ich absolventom,

b) udeľovaním umelecko-pedagogických titulov docent, predkladaním návrhov

na vymenovanie profesorov,

c) prepájaním vzdelávania na verejnej vysokej škole s potrebami praxe,

d) rozvíjaním, uchovávaním a šírením poznania prostredníctvom umeleckej, výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti,

e) poskytovaním ďalšieho vzdelávania,

f) prispievaním k rozvoju vzdelávania spoluprácou pri výchove mimoriadne nadaných žiakov,

g) zapájaním sa do verejnej diskusie o spoločenských a etických otázkach a o utváraní občianskej spoločnosti,

h) systematickým zlepšovaním vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania,

i) vytváraním teoretických modelov rozvoja spoločnosti, hospodárstva, kultúry

a umenia,

j) spoluprácou s orgánmi štátnej správy, s obcami, s vyššími územnými celkami

a ustanovizňami z oblasti kultúry a hospodárskeho života,

k) rozvíjaním medzinárodnej, najmä európskej spolupráce podporovaním spoločných projektov s vysokými školami v zahraničí a inými zahraničnými inštitúciami, mobilitou zamestnancov a študentov a vzájomným uznávaním štúdia a dokladov o vzdelaní.

Spracovala Marta Holécyová 3.3.2021

Stratégia

Akadémia umení v Banskej Bystrici je súčasťou umeleckých vysokoškolských vzdelávacích inštitúcii viac ako dvadsať rokov. V dlhodobej stratégii rozvoja AU je definovaná vyváženosť viacerých vedecko-umeleckých oblastí a s tým súvisiaci rozvoj jej vedeckovýskumnej činnosti. To predpokladá neustály stimul a rozvoj vedomostných, kreatívnych a duševných znalostí jednotlivcov a tímov.

 

Pedagógovia, študenti a absolventi Akadémie umení majú jedinečnú možnosť byť súčasťou organického kultúrneho prostredia, ktoré je interdisciplinárne a komplexné a dokáže kooperovať synergicky. Akadémia umení i v kritických obdobiach pandémie Covid-19 s celospoločenským a kultúrnym dosahom hľadá a implementuje nové riešenia najmä v online edukácii, sociálnej komunikácii a kreuje nové umelecké projekty, ktoré originálne fungujú aj v kultúrnom prostredí zviazanom epidemiologickými obmedzeniami. Táto originalita, flexibilita a komplexnosť umožňuje akadémii nielen sa zapájať do existujúcich segmentov kreatívneho priemyslu, ale otvára možnosti byť iniciátorom nových, doposiaľ nedefinovaných kreatívnych oblastí.

 

Vysoké školy na Slovensku, Akadémiu umení nevynímajúc, čakajú v najbližšej budúcnosti hlboké vnútorné zmeny vyvolané implementáciou nových akreditačných štandardov. Akadémia umení vníma kvalitné vzdelávanie, transfer nových poznatkov z umeleckého výskumu a koordinovaný a systematický rozvoj kreativity a talentu ako súčasť svojho poslania. Akadémia očakáva, že v najbližšom období v súvislosti s novými formulovanými štandardmi bude musieť posilniť personálne zabezpečenie študijných programov, prehodnotiť počet a štruktúru študijných programov.

 

Základným strategickým dokumentom Akadémie umení v Banskej Bystrici je Dlhodobý zámer pre obdobie rokov 2021 – 2026.

 

https://www.aku.sk/images/Menu/Dokumenty/Dlhodoby_zamer/dlhodoby_zamer_au.pdf

 

Hlavné identifikované stratégie sú

 

• kvalita a špecifické postavenie umeleckého vzdelávania
• veda, výskum v oblasti umenia a ďalšia tvorivá činnosť
• otvorenosť a internacionalizácia vzdelávania
• spoločenská misia vysokej školy
• riadenie, financovanie a investičný rozvoj
• komunikácia a vzťahy s verejnosťou
• stratégia internacionalizácie

 

V nasledujúcom období budeme klásť dôraz na otvorenejší a flexibilnejší systematický prístup v oblasti vzdelávania s orientáciou na súčasné a budúce potreby študentov a absolventov a to najmä z pohľadu ich spoločenského uplatnenia sa. Prepájanie edukácie s umeleckou praxou a napĺňanie potrieb študentov pre budúce povolanie bude Akadémia umení konzultovať a kreovať v spolupráci s ďalšími vysokoškolskými inštitúciami umeleckého zamerania, ako aj inými inštitúciami umeleckého typu či potencionálnymi zamestnávateľmi.

Spracovala Marta Holécyová 2.3.2021

 

História

 
1. júla 1997
zriadenie Fakulty múzických umení a Fakulty výtvarných umení
1997
schválenie investičnej akcie „Rekonštrukcia nehnuteľnosti Fakulty múzických umení, rektorátu a Študentského domova AU“
1997-2002 snaha o potvrdenie spoločenskej opodstatnenosti a trvalého zaradenia Akadémie umení v Banskej Bystrici do siete vysokoškolských inštitúcií v Slovenskej republike
7. októbra 1998 zriadenie Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
  nadobudnutie nehnuteľnosti na plnenie úloh Fakulty dramatických umení
  schválenie investičnej akcie „Rekonštrukcia ateliérov FVU“ (1998-2001)
  otvorenie Knižnice Akadémie umení v Banskej Bystrici, Rudlovská cesta
  medzinárodné posúdenie kvality vzdelávania Fakulty múzických umení
1999 dohoda o rámcovej spolupráci uzatvorená medzi Fakultou múzických umení Vysokej školy Istvána Szechényiho v Győri, Maďarsko a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
2001 priznanie práva konať štátne skúšky v študijnom odbore „hudobné umenie“ uskutočňovanom na Fakulte múzických umení
  dohoda o spolupráci medzi Akademiou sztuk pięknych Warszawa a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
  dohoda o spolupráci medzi Pedagogickou fakultou Ostravskej univerzity a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
2002 prví absolventi Akadémie umení v Banskej Bystrici
  zmena právneho postavenia Akadémie umení v Banskej Bystrici zo štátnej vysokej školy na verejnú vysokú školu
  schválená investičná akcia „Rekonštrukcia a nadstavba budovy J. Kollára 22, B.Bystrica“ (2002 - 2005)
  zavedenie kreditového systému štúdia (hodnotenie štúdia založeného na princípoch medzinárodne uznávaného Európskeho systému prenosu a akumulácie kreditov ECTS )
  priznanie práv vykonávať štátne skúšky v študijných odboroch „voľné umenie“ na Fakulte výtvarných umení, „divadelné umenie“ a „filmové a televízne umenie a veda“ na Fakulte dramatických umení
  zmluva o spolupráci uzatvorená medzi Univerzitou v Ljubljani Akademija za glasbo a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
2003 zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencia v priestoroch Akadémie umení v Banskej Bystrici
  zmluva o vzájomnej spolupráci medzi Akademiou Muzycnou im. Feliksa Nowowiejskiego, Bydgoszcz, Poľsko a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
2004 vstup do programu Socrates/Erasmus pridelením Erasmus Univerzity Charter (EUC ) udeleného Európskou komisiou v Bruseli
  komunikačné prepojenie Fakulty múzických umení a Fakulty výtvarných umení
  zavedenie systému interného hodnotenia kvality vzdelávacej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
  uzatvorenie zmluvy o spolupráci medzi Akadémiou umení v Banskej Bystrici a Institutom pro umĕlecká studia Ostravskej univerzity
  dohoda o spolupráci medzi Akademii múzických umĕní v Praze a Akadémiou umení v Banskej Bystrici (2004 – 2006)
2005 rámcová zmluva o spolupráci medzi Akadémiou umení v Banskej Bystrici a Katolíckou univerzitou v Ružomberku
  pracovná návšteva rektorov umeleckých vysokých škôl z Fínska
  ukončenie transformácie študijných odborov na študijné programy s právom vykonávať štátne skúšky na všetkých fakultách akadémie umení
  schválená investičná akcia „Prestavba a nadstavba budovy Fakulty dramatických umení Horná 95, Banská Bystrica“ (2006 - 2011)
  zapojenie do projektu inštitucionálneho hodnotenia, ktoré vykonala Európska asociácia univerzít EUA 2005 – 2007 (Institutional Evaluation Guideelines)
2006 otvorenie novej divadelnej scény Fakulty dramatických umení pod názvom D-44 v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici
  priznanie práva udeľovať akademický titul „doktor umenia“ absolventom doktorandských študijných programov „voľné výtvarné umenie“ v študijnom odbore 2.2.1 Výtvarné umenie; „hudobná interpretácia a teória hudobnej interpretácie“ v študijnom odbore 2.2.3 Hudobné umenie
  zasadnutie Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, na Akadémii umení v Banskej Bystrici
2007 posudzovanie kvality vzdelávania hodnotiacim tímom expertov Európskej asociácie univerzít (EUA)
  dohoda o rámcovej spolupráci medzi Univerzitou v Novom Sade, Srbsko a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
2008 komplexná akreditácia činností Akadémie umení v Banskej Bystrici (posudzované obdobie 2003-2007)
2009 projekt komplexného manažérstva kvality Akadémie umení v Banskej Bystrici podľa modelu CAF (The Common Assessment Framework)
  uzatvorenie dohody o vzájomnej spolupráci medzi Slovenskou televíziou v Bratislave (STV) a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
  získanie medzinárodného grantu „Interkultúrna dimenzia v Európskej dokumentárnej tvorbe“
2010 priznanie práv udeľovať absolventom doktorandského študijného programu „divadelné umenie“ študijného odboru 2.2.4 Divadelné umenie akademický titul „doktor umenia“
  priznanie práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 2.2.3 Hudobné umenie
  zapojenie do projektu zo štrukturálnych fondov EÚ „Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu modernizáciou IKT, vnútorného vybavenia a rekonštrukciou objektov AU BB“
2011 ukončenie komplexnej akreditácie – začlenenie Akadémie umení v Banskej Bystrici medzi univerzitné vysoké školy v SR
  podpísanie zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Fakultou výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a Stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici
2012 zrekonštruované priestory Katedry sochárstva Fakulty výtvarných umení AU
  zmluva o vzájomnej spolupráci uzatvorená medzi Akadémiou umení v Banskej Bystrici a Univerzitou v Novom Sade, Srbsko
  dohoda o spolupráci medzi Kyiv National I.K. Karpenko-Karyi University of Theatre, Cinema and Television, Kyiv, Ukraine a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
2013 podpísaná nájomná zmluva na Kaštieľ Radvanských s mestom Banská Bystrica
2014 podpísanie zmluvy o spolupráci medzi Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
  zmluva o vzájomnej spolupráci medzi Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
  v rámci programu LLP/ERASMUS má naša akadémia uzavretých 55 bilaterálnych zmlúv so 16 krajinami
2015 v priestoroch Bratislavského hradu sa uskutočnil Deň Akadémie umení
  71. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie v Banskej Bystrici
  rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 30. októbra 2015 bola Akadémia umení v Banskej Bystrici začlenená medzi univerzitené vysoké školy v SR
  priznanie práv udeľovať absolventom doktorandského študijného programu „filmová a televízna réžia a scenáristika “ študijného odboru 2.2.5 filmové umenie a multimédiá akademický titul „doktor umenia“
  zmluva o spolupráci medzi Akadémiou umení v Banskej Bystrici a Poľským inštitútom v Bratislave
2016 podpísanie Memoranda o spolupráci medzi Mestom Brezno a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
  podpísanie Memoranda o spolupráci medzi Mestom Banská Bystrica a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
2017 20. výročie založenia Akadémie umení – vyšla bohato ilustrovaná publikácia s krátkym dokumentárnym filmom
  Akadémia umení v Banskej Bystrici sa pripojila k spoločnému rozvojovému projektu vysokých škôl umeleckého zamerania ARTOTÉKA
2018 17. novembra návšteva prezidenta SR Andreja Kisku pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu a tiež Dňa študentstva
  Priznanie práva na habilitačné a inauguračné konanie na Fakulte výtvarných umení, AU BB
  Stretnutie bývalých absolventov a pedagógov FDU po 20. rokoch
2019 podpísaná zmluva o spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou Banská Bystrica
  podpísaná zmluva o spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Banskej Bystrici
  deklarácia o vzájomnej spolupráci Konfuciova učebňa tradičnej čínskej medicíny
  Canzona Neosolium – zbor FMU AU získala ocenenie Zlaté pásmo na Medzinárodnej súťaži zborového spevu Praga cantat, Praha a diplom za dramaturgiu - Medzinárodná súťaž zborového spevu Praga cantat, Praha
  Katarína Balúnová získala cenu Martina Benku

Doterajší rektori

  • prof. PhDr. Alexander Melicher, CSc., funkčné obdobie od 20.februára 1998 do 31. augusta 2000
  • prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, funkčné obdobie od 1. septembra 2000 do 31. augusta 2003
  • doc. PhDr. Zuzana Martináková, CSc., poverená funkciou rektorky od 1. septembra 2003 do 19. februára 2004
  • prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, funkčné obdobie od 20. februára 2004 do 19. februára 2008
  • doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD., funkčné obdobie od 20. februára 2008 do 19. februára 2012
  • doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD., funkčné obdobie od 20. februára 2012 do 19. februára 2016
  • prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, funkčné obdobie od 20. februára 2016 – do 19.februára 2020
  • prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., funkčné obdobie od 20. februára 2020 doteraz /trvá/