Univerzita AU

O akadémií umení

Založenie

Akadémia umení v Banskej Bystrici bola zriadená zákonom Národnej rady SR č. 156/1997 Z. z. o zriadení Akadémie umení v Banskej Bystrici ku 01. 07. 1997.

Poslanie

Poslaním Akadémie umení v Banskej Bystrici je:

 • prispievať k rozvoju vzdelanosti v umeleckých študijných odboroch v oblasti dramatického, múzického, výtvarného, filmového umenia a multimédií;
 • podporovať tvorivé myslenie, nezávislé umelecké a vedecké bádanie, výskum a samostatnú umeleckú tvorbu;
 • všestranne podporovať tvorivého ducha ľudskej spoločnosti.
Napĺňanie tohto poslania je predmetom hlavnej činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici.
 

Založenie

Akadémia umení v Banskej Bystrici bola zriadená zákonom Národnej rady SR č. 156/1997 Z. z. o zriadení Akadémie umení v Banskej Bystrici ku 01. 07. 1997.

Poslanie

Poslaním Akadémie umení v Banskej Bystrici je:

 • prispievať k rozvoju vzdelanosti v umeleckých študijných odboroch v oblasti dramatického, múzického, výtvarného, filmového umenia a multimédií;
 • podporovať tvorivé myslenie, nezávislé umelecké a vedecké bádanie, výskum a samostatnú umeleckú tvorbu;
 • všestranne podporovať tvorivého ducha ľudskej spoločnosti.
Napĺňanie tohto poslania je predmetom hlavnej činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici.
 

História

 
1. júla 1997
zriadenie Fakulty múzických umení a Fakulty výtvarných umení
1997
schválenie investičnej akcie „Rekonštrukcia nehnuteľnosti Fakulty múzických umení, rektorátu a Študentského domova AU“
1997-2002 snaha o potvrdenie spoločenskej opodstatnenosti a trvalého zaradenia Akadémie umení v Banskej Bystrici do siete vysokoškolských inštitúcií v Slovenskej republike
7. októbra 1998 zriadenie Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
  nadobudnutie nehnuteľnosti na plnenie úloh Fakulty dramatických umení
  schválenie investičnej akcie „Rekonštrukcia ateliérov FVU“ (1998-2001)
  otvorenie Knižnice Akadémie umení v Banskej Bystrici, Rudlovská cesta
  medzinárodné posúdenie kvality vzdelávania Fakulty múzických umení
1999 dohoda o rámcovej spolupráci uzatvorená medzi Fakultou múzických umení Vysokej školy Istvána Szechényiho v Győri, Maďarsko a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
2001 priznanie práva konať štátne skúšky v študijnom odbore „hudobné umenie“ uskutočňovanom na Fakulte múzických umení
  dohoda o spolupráci medzi Akademiou sztuk pięknych Warszawa a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
  dohoda o spolupráci medzi Pedagogickou fakultou Ostravskej univerzity a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
2002 prví absolventi Akadémie umení v Banskej Bystrici
  zmena právneho postavenia Akadémie umení v Banskej Bystrici zo štátnej vysokej školy na verejnú vysokú školu
  schválená investičná akcia „Rekonštrukcia a nadstavba budovy J. Kollára 22, B.Bystrica“ (2002 - 2005)
  zavedenie kreditového systému štúdia (hodnotenie štúdia založeného na princípoch medzinárodne uznávaného Európskeho systému prenosu a akumulácie kreditov ECTS )
  priznanie práv vykonávať štátne skúšky v študijných odboroch „voľné umenie“ na Fakulte výtvarných umení, „divadelné umenie“ a „filmové a televízne umenie a veda“ na Fakulte dramatických umení
  zmluva o spolupráci uzatvorená medzi Univerzitou v Ljubljani Akademija za glasbo a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
2003 zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencia v priestoroch Akadémie umení v Banskej Bystrici
  zmluva o vzájomnej spolupráci medzi Akademiou Muzycnou im. Feliksa Nowowiejskiego, Bydgoszcz, Poľsko a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
2004 vstup do programu Socrates/Erasmus pridelením Erasmus Univerzity Charter (EUC ) udeleného Európskou komisiou v Bruseli
  komunikačné prepojenie Fakulty múzických umení a Fakulty výtvarných umení
  zavedenie systému interného hodnotenia kvality vzdelávacej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
  uzatvorenie zmluvy o spolupráci medzi Akadémiou umení v Banskej Bystrici a Institutom pro umĕlecká studia Ostravskej univerzity
  dohoda o spolupráci medzi Akademii múzických umĕní v Praze a Akadémiou umení v Banskej Bystrici (2004 – 2006)
2005 rámcová zmluva o spolupráci medzi Akadémiou umení v Banskej Bystrici a Katolíckou univerzitou v Ružomberku
  pracovná návšteva rektorov umeleckých vysokých škôl z Fínska
  ukončenie transformácie študijných odborov na študijné programy s právom vykonávať štátne skúšky na všetkých fakultách akadémie umení
  schválená investičná akcia „Prestavba a nadstavba budovy Fakulty dramatických umení Horná 95, Banská Bystrica“ (2006 - 2011)
  zapojenie do projektu inštitucionálneho hodnotenia, ktoré vykonala Európska asociácia univerzít EUA 2005 – 2007 (Institutional Evaluation Guideelines)
2006 otvorenie novej divadelnej scény Fakulty dramatických umení pod názvom D-44 v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici
  priznanie práva udeľovať akademický titul „doktor umenia“ absolventom doktorandských študijných programov „voľné výtvarné umenie“ v študijnom odbore 2.2.1 Výtvarné umenie; „hudobná interpretácia a teória hudobnej interpretácie“ v študijnom odbore 2.2.3 Hudobné umenie
  zasadnutie Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, na Akadémii umení v Banskej Bystrici
2007 posudzovanie kvality vzdelávania hodnotiacim tímom expertov Európskej asociácie univerzít (EUA)
  dohoda o rámcovej spolupráci medzi Univerzitou v Novom Sade, Srbsko a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
2008 komplexná akreditácia činností Akadémie umení v Banskej Bystrici (posudzované obdobie 2003-2007)
2009 projekt komplexného manažérstva kvality Akadémie umení v Banskej Bystrici podľa modelu CAF (The Common Assessment Framework)
  uzatvorenie dohody o vzájomnej spolupráci medzi Slovenskou televíziou v Bratislave (STV) a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
  získanie medzinárodného grantu „Interkultúrna dimenzia v Európskej dokumentárnej tvorbe“
2010 priznanie práv udeľovať absolventom doktorandského študijného programu „divadelné umenie“ študijného odboru 2.2.4 Divadelné umenie akademický titul „doktor umenia“
  priznanie práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 2.2.3 Hudobné umenie
  zapojenie do projektu zo štrukturálnych fondov EÚ „Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu modernizáciou IKT, vnútorného vybavenia a rekonštrukciou objektov AU BB“
2011 ukončenie komplexnej akreditácie – začlenenie Akadémie umení v Banskej Bystrici medzi univerzitné vysoké školy v SR
  podpísanie zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Fakultou výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a Stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici
2012 zrekonštruované priestory Katedry sochárstva Fakulty výtvarných umení AU
  zmluva o vzájomnej spolupráci uzatvorená medzi Akadémiou umení v Banskej Bystrici a Univerzitou v Novom Sade, Srbsko
  dohoda o spolupráci medzi Kyiv National I.K. Karpenko-Karyi University of Theatre, Cinema and Television, Kyiv, Ukraine a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
2013 podpísaná nájomná zmluva na Kaštieľ Radvanských s mestom Banská Bystrica
2014 podpísanie zmluvy o spolupráci medzi Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
  zmluva o vzájomnej spolupráci medzi Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
  v rámci programu LLP/ERASMUS má naša akadémia uzavretých 55 bilaterálnych zmlúv so 16 krajinami
2015 v priestoroch Bratislavského hradu sa uskutočnil Deň Akadémie umení
  71. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie v Banskej Bystrici
  rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 30. októbra 2015 bola Akadémia umení v Banskej Bystrici začlenená medzi univerzitené vysoké školy v SR
  priznanie práv udeľovať absolventom doktorandského študijného programu „filmová a televízna réžia a scenáristika “ študijného odboru 2.2.5 filmové umenie a multimédiá akademický titul „doktor umenia“
  zmluva o spolupráci medzi Akadémiou umení v Banskej Bystrici a Poľským inštitútom v Bratislave
2016 podpísanie Memoranda o spolupráci medzi Mestom Brezno a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
  podpísanie Memoranda o spolupráci medzi Mestom Banská Bystrica a Akadémiou umení v Banskej Bystrici

Doterajší rektori

 • prof. PhDr. Alexander Melicher, CSc., funkčné obdobie od 20.februára 1998 do 31. augusta 2000
 • prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, funkčné obdobie od 1. septembra 2000 do 31. augusta 2003
 • doc. PhDr. Zuzana Martináková, CSc., poverená funkciou rektorky od 1. septembra 2003 do 19. februára 2004
 • prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, funkčné obdobie od 20. februára 2004 do 19. februára 2008
 • doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD., funkčné obdobie od 20. februára 2008 do 19. februára 2012
 • doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD., funkčné obdobie od 20. februára 2012 do 19. februára 2016
 • prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, funkčné obdobie od 20. februára 2016 – do 19.februára 2020
 • prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., funkčné obdobie od 20. februára 2020 doteraz /trvá/

Budúcnosť

Akadémia umení, ako súčasť európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, si na základe doterajších skúseností overila, že vzdelávanie v oblasti umenia je živá disciplína a vývoj v umeleckej činnosti sa neuskutočňuje priamočiaro, ale súčasne niekoľkými smermi. Preto akadémia umení aj v budúcnosti bude klásť veľký dôraz na komplexný typ vzdelávania a na získavanie overených skúseností s dôrazom na individuálnu formu prístupu ku študentovi. Prepojenie vzdelávania s umeleckou tvorbou je na akadémii umení organické a neoddeliteľné. Akadémia umení v Banskej Bystrici, v spolupráci s ďalšími vysokoškolskými inštitúciami umeleckého zamerania, sa bude aj naďalej usilovať o to, aby profesionálna umelecká činnosť vysokoškolského učiteľa bola postavená na úroveň vedeckých, výskumných a vývojových činností.

Priority Akadémie umení v Banskej Bystrici

 • kvalita a špecifické postavenie umeleckého vzdelávania
 • veda, výskum v oblasti umenia a ďalšia tvorivá činnosť
 • otvorenosť a internacionalizácia vzdelávania
 • spoločenská misia vysokej školy
 • riadenie, financovanie a investičný rozvoj

V rámci dlhodobého zámeru vysokej školy na obdobie 2009 – 2014 bola plánovaná výstavba pavilónu nových médií a technológií FVU AU. Výstavba novej budovy mala doriešiť dobudovanie priestorového vybavenia fakulty, a chápala sa tiež ako východisko pre rozvoj študijných programov fakulty. Zámer zostal len pri architektonickej štúdii, ktorú si z vlastných zdrojov zabezpečila Fakulta výtvarných umení Akadémie umení.


Akreditovať nové študijné programy so zameraním na zvýšenie uplatniteľnosti absolventov v praxi. Grafický dizajn, Digitálne sochárstvo, Divadelná veda, Divadelný manažment, Scénografia a kostýmové výtvarníctvo, Muzikálové herectvo, Bábkové herectvo, Orchestrálne dirigovanie, Jazzová interpretácia, Filmová produkcia a manažment.

Akadémia umení v Banskej Bystrici vo svojej 20 ročnej histórii naplnila svoje ciele a dokázala svoju opodstatnenosť ako vytvorenie konkurencie vysokoškolského vzdelávania umeleckého zaradenia. Nesmiernou výhodou je umiestnenie školy v Banskej Bystrici – meste študentov, ktorá regionálne pokrýva požiadavky študentov z celého Slovenska. V efektívnej synergii fakúlt a následne katedier ponúka možnosť kvalitného a obsahového vzdelávania.


Víziou Akadémie umení v Banskej Bystrici je školu posunúť na národnú, konkurencie schopnú a ambicióznu alma mater s cieľom vychovávať umelcov našej doby v oblasti divadla, filmu, hudby a výtvarného umenia. Snažiť sa neustále a intenzívne spájať školu s praxou a uplatnením našich poslucháčov v odbore, ktorý vyštudovali.


Kvalitu vzdelávania povýšiť na umenie významnými osobnosťami a úzkou spoluprácou s kultúrnymi inštitúciami na Slovensku, v zahraničí a v neposlednej rade v regióne.


Významným krokom na ceste budúcnosti akadémie je strategická investícia do priestorov kaštieľa Radvanských, v ktorých vznikne kultúrny a umelecký stánok hodný tejto doby a vytvorí priestor pre realizáciu jednotlivých fakúlt nielen vo vyučovacom procese, ale hlavne ako ustanovizeň umenia - divadla, hudby a výtvarníctva.

Príhovor rektora k 20. výročiu založenia akadémie umení

Naša dvadsaťročná alma mater

V antickom prostredí označenie alma mater bolo využívané na označenie Matky Božej, no už v znaku najstaršej európskej univerzity, tej v Bologni, nachádzame túto „matku živiteľku“ v takom spojení a význame, v akom ho používame dnes: Alma mater studiorum.
Vysoká škola ako matka živiteľka!

Duch človeka sa zákonite musí pozastaviť a byť fascinovaný tým, čo prispelo a pomohlo formovať takýto názor a takéto vnímanie akademického prostredia. Musí byť dojatý tento duch človeka oným neuveriteľným civilizačným bodom zlomu, v ktorom sa dospelo k poznaniu, že vzdelávanie je hodnota hodnôt, že byť vzdelaný prináša prospech jednotlivcovi, spoločenstvu a svetu, že šíriť vzdelanie je tým najúžasnejším imperatívom doby, že vysokoškolské prostredie je priestorom, v ktorom sa rodí svetlo, ktoré sa povinne musí šíriť ďalej. Stredoveký človek sa na svoju aktuálnu dobu iste nepozeral ako na dobu temna, ako sme sa my už pekných pár rokov zvykli pozerať na tento periód dejín človeka; no na strane druhej ten istý stredoveký človek, aj ak nemal pocit všeobecnej tmy doby, iste si bol vedomý, že univerzita, akadémia - je svetlo.

Už od samých začiatkov zakladania univerzít bolo jasné, že vzniká úplne nový priestor sveta: priestor, kde sa koncentruje vedomosť, ktorá sa následne zdieľa a potom rozširuje. Projekt zakladania univerzít je iste jedným z najveľkolepejších počinov v histórii človeka: to predsavzatie spoznať, objaviť, odkryť, naformulovať podobu pravdy, túto pravdu verejne zdeliť, diskutovať o nej, hľadať jej slabé a silné stránky v kruhu akademickej obce – to je najprogresívnejšia revolúcia, na ktorú sa človek zmohol. Úvahy, myslenia a veda vystúpili z izolácie jednotlivca, cely, z priestoru osobného špekulovania do priestoru verejného, do priestoru, v ktorom je možné sa nielen o možnú pravdu podeliť, ale ju aj konfrontovať.
Myslenie bolo pozdvihnuté na úroveň štúdia.

A tak ako sa skláňame pred civilizačným krokom, ktorým do nového a nepoznaného sveta vykročili naši stredovekí predkovia, s rovnakou úctou sa skláňame aj pred tými, ktorí pred dvadsiatimi rokmi sa rozhodli vytvoriť akademický priestor pre pole umenia v Banskej Bystrici. Svet nepoznávame iba rozumom a pojmami, ale aj srdcom a zmyslami. Zmyslovým poznávaním objavujeme pre nás a pre ostatných svet okolo nás, rovnako ako ho objavujeme a spoznávame objavovaním zákonov z oblasti prírodných vied. Zlatý rez, hudobné harmónie, zákony perspektívy, pravidlá žánrov, poznanie tragického, komického, vznešeného, krásneho či groteskného rovnako napĺňa ducha človeka poznanie Archimedovho, Keplerovho či Newtonových zákonov. Vitruviových Desať kníh o architektúre pre človeka môže mať rovnaký význam ako Kopernikova heliocentrická sústava. Žijeme vo svete, ktorý si uvedomuje rozmery, veľkosť a potrebu dimenzie umenia v živote človeka. Akadémia umení v Banskej Bystrici je priestorom, kde tento rozmer chápeme, túto veľkosť sa snažíme naplniť a túto potrebu človeku stále pripomínať.

S úctou si pripomíname tých, ktorí pred dvadsiatimi rokmi sa rozhodli vytvoriť starobylý priestor v novom prostredí; tým starobylým priestorom je prepojenie antického Parnasu, na ktorom sa nachádzala Apolónova svätyňa zasvätená umeniu a Platónovej aténskej akadémie, v ktorej sa pestoval kult múz.

Banská Bystrica sa týmto činom stala bodom na mape sveta, kde sa rozsvietilo nové svetlo: do mesta prišli múzy, majstri a učitelia, ktorí budú týmto múzam načúvať a slúžiť a za nimi aj mladosť, ktorá vypočula volanie týchto múz a rozhodla sa svoj ďalší osud spojiť s týmto hlbokým vnútorným volaním.

Akadémia umení v Banskej Bystrici sa stala matkou živiteľkou svojim členom, majstrom i učňom, ale hlavne: stala sa matkou živiteľkou všetkému tomu svetu čo v nej a okolo nej žije a ktorí túži po poživni umenia. Všetkým tým, pre ktorých sú zákony sonátovej formy, kompozície, svetla či gesta rovnako alebo ešte viac dôležité ako Galileove teórie.

A to je dôvod, aby sme boli hrdí na našich predkov, aby sme ako súčasníci tejto doby boli obozretní pri naplnení predsavzatí, ktoré boli stanovené pri vzniku našej matky živiteľky a zodpovední pred budúcnosťou pri ochrane jej existencie, rastu a rozkvetu.
Vivat Academia!

prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi