Univerzita AU

Simulačné centrum

AU logo simulacne centrum 1


Galéria ↓

Simulacne centrum web 1 Simulacne centrum web 2 Simulacne centrum web 3 Simulacne centrum web 4 Simulacne centrum web 5 Simulacne centrum web 6 Simulacne centrum web 7 Simulacne centrum web 8 Simulacne centrum web 9

AU logo simulacne centrum 1


Galéria ↓

Simulacne centrum web 1 Simulacne centrum web 2 Simulacne centrum web 3 Simulacne centrum web 4 Simulacne centrum web 5 Simulacne centrum web 6 Simulacne centrum web 7 Simulacne centrum web 8 Simulacne centrum web 9

O Simulačnom centre

Nové multimediálne simulačné centrum bolo zriadené v roku 2020. Umožňuje študentom podieľať sa na audiovizuálnych (televíznych a filmových) a širšie umelecky koncipovaných projektoch s pedagogickým vedením, vrátane lektorov z externého prostredia. Založením centra sa vytvorili profesionálne podmienky pre návrh, produkciu, pokročilú finalizáciu a postprodukciu umeleckých multimediálnych výstupov. Simulačné centrum ART3 definuje spoluprácu všetkých fakúlt AU. Jednotlivé výstupy sú priebežne a permanentne prezentované, streamované a archivované. Projekt Simulačné centrum ART3 prekračuje ambície podobných simulačných modelov, pretože sa opiera o „použiteľnosť“ výstupov vzniknutých v pedagogickom procese, pričom dôraz kladie na ich priamu a okamžitú distribúciu (real time sharing a streaming a pod.). V našom prípade „simulujeme“ real time. To znamená, že máme pred sebou realizáciu konkrétnych umeleckých konceptov, na ktorých sa podieľajú predovšetkým študenti a pedagógovia v rámci vybraných odborných predmetov. Kreatívny proces, v ktorom vznikajú tematické výstupy je výsledkom priamej komunikácie a kooperácie s externými lektormi a partnermi z praxe. Externisti sa stávajú priamymi účastníkmi už pri počiatočnom nastavení kreatívnych výstupov, alebo vstupujú do procesu aktívne svojou technickou a technologickou podporou či verejnou distribúciou, vlastnou prezentačnou platformou a pod. Z pohľadu AU BB je projekt simulačného centra naozaj výzvou – najmä pre živú medzifakultnú spoluprácu a rôzne formy potenciálnych interakcií. Generovanie výstupov vytvorených študentskou bázou je niečo, s čím sa dá pracovať ďalej. Simulačné centrum je nástrojom, ktorý bude, ako veríme, veľmi užitočný. Derivátom tohto procesu je propagácia činnosti študentov a pedagógov AU a v širšom kultúrnom kontexte aj samotnej akadémie ako dynamickej edukačnej inštitúcie. Aktivity sú rozdelené do dvoch základných kategórií: jednu tvoria rámcové celoakademické podprojekty ako napríklad Open Days, Summer Academy či vybrané projekty podporené schémou IGS (Interný grantový systém) a druhú kategóriu predstavujú konkrétne aktivity riešiteľov z jednotlivých fakúlt s dôrazom na medzifakultnú spoluprácu. V roku 2021 sa podarilo uzavrieť tri spolupráce simulačného centra s externým prostredím.

Simulačné centrum Multimediálne centrum so zameraním na produkciu, postprodukciu a prezentáciu umeleckej tvorby

Simulačné centrum?
Súčasné trendy v oblasti výskumu a edukácie sú podmienené celkovým technologickým progresom a sférou digitálnych inovácií. Mnohé z nich sú podnetné a inšpiratívne aj pre segment umeleckého vzdelávania. Dnes už existuje viacero príkladov aplikácie funkčných modelov do reálneho prostredia škôl, vrátane špecifických pedagogických procesov, ktoré charakterizuje dynamika, otvorenosť a adaptabilita. Jedným z takýchto nástrojov je tzv. simulačné centrum, kde sa edukačné prostredie prepája s praxou na báze simulovaných procesov. Dá sa povedať, že notoricky známy leitmotív „škola hrou“ je neustále transformovaný, uplatňuje sa v rôznorodých prístupoch (napr. „learning by doing“) a stretávame sa s ním na rôznych úrovniach vzdelávania. Áno, ak hovoríme o vysokej škole s umeleckým zameraním, táto premisa je znásobovaná kreatívnymi zásahmi a autorskou spontaneitou. Ako nastaviť toto prostredie tak, aby sa stalo katalyzátorom ideí a konceptov, reagovalo na konkrétne potreby praxe a pritom „nestrácalo“ svoju exkluzivitu? Jednou z odpovedí je simulačné centrum ART3.

Projekt ART3 Simulačné centrum ART3 je súčasťou Dlhodobého zámeru AU pre obdobie 2021 – 2026 a patrí ku konkrétnym rozvojovým stratégiám súčasného vedenia akadémie. Podľa vzoru európskych univerzít, ich pracovísk a inštitútov sme sa rozhodli vytvoriť koncept špecifickej platformy, ktorá by spĺňala kritériá progresívneho vzdelávania. Našou snahou bolo nastaviť projekt tak, aby vychádzal z aktuálnych a reálnych podmienok a nadväzoval na existujúcu infraštruktúru. Vnímame to ako dôležitý krok nielen z pohľadu rozšírenia technologického zázemia AU, ale aj ako určitý upgrade jej pedagogicko-vzdelávacej štruktúry. Príprava projektu simulačného centra „ART3“ bola realizovaná v novembri 2020. Odborná pracovná skupina zložená z členov z jednotlivých fakúlt AU vypracovala v priebehu 2 týždňov od zverejnenia výzvy komplexný elaborát pod názvom ART3 – Simulačné centrum/Multimediálne centrum so zameraním na produkciu, postprodukciu a prezentáciu umeleckej tvorby. Projekt obsahoval okrem technologických a technických požiadaviek aj personálnu matricu riešiteľského tímu. V decembri 2020 bol projekt schválený orgánmi MŠVVaŠ a Akadémii umení v Banskej Bystrici bola priznaná dotácia vo výške: 126 064,- EUR (z celkovej žiadanej sumy: 128 000,- EUR).

Plug & Play! Nové multimediálne simulačné centrum umožní študentom podieľať sa na audiovizuálnych (televíznych a filmových) a širšie umelecky koncipovaných projektoch s pedagogickým vedením, vrátane lektorov z externého prostredia. Vzniknú profesionálne podmienky pre návrh, produkciu, pokročilú finalizáciu a postprodukciu umeleckých multimediálnych výstupov. Simulačné centrum poskytne možnosti verejnej prezentácie výstupov (broadcasting, online stream a pod.) a rovnako podporí ich digitálnu archiváciu. Simulačné centrum ART3 definuje spoluprácu všetkých fakúlt AU. Jeho prevádzka nie je viazaná iba na centrálne štúdio (Fakulta dramatických umení – FDU), ale bude využívaná aj na ďalších fakultách akadémie (Fakulta výtvarných umení – FVU, Fakulta múzických umení – FMU), kde vzniknú detašované pracoviská. Samozrejme, z pohľadu obsahovej náplne simulačného centra vyplýva možnosť využívať jeho technologické vybavenie aj v mimoakademickom externom prostredí. Prax teórie – teória praxe Simulačné centrum reflektuje tiež trendy v edukácii v digitálnom (online) prostredí. Jeho primárnou úlohou je poskytovať spektrum aktivít na báze netradičných metodických postupov. Využívanie nových softvérových a hardvérových nástrojov simulovanej výuky podporuje najmä individuálnu prípravu a tímový koučing študenta. Dôležitým aspektom je preto realizácia praktických úloh vrátane samotných simulácií či dizajn umelecky orientovaných projektov, na ktorých sa podieľajú pracovné skupiny zložené zo študentov a pedagógov. Jednotlivé výstupy budú priebežne a permanentne prezentované, streamované a archivované. Predpokladom optimálneho fungovania simulačného centra je jeho udržateľnosť. Keďže ide o jeden z podstatných parametrov, vedenie akadémie sa bude zaoberať touto problematikou s rovnakým nasadením. Celkový plán definuje aj spoluprácu s výkonnými umelcami a zástupcami kreatívneho priemyslu a sleduje tiež odborný rast zamestnancov AU. Spolupráca s vybranými inštitúciami a partnermi má byť podľa možností kontinuálna a dlhodobá. Projekt Simulačné centrum – ART3 prekračuje ambície obdobných simulačných modelov, pretože sa opiera o „použiteľnosť“ výstupov vzniknutých v pedagogickom procese, pričom dôraz kladie na ich priamu a okamžitú distribúciu (real time sharing a streaming a pod.). To predpokladá aktívnu komunikáciu a participáciu zo strany AU smerom k širšej verejnosti a podnikateľskému prostrediu vo vybraných kultúrno-umeleckých segmentoch. Veríme, že novovzniknuté simulačné centrum si získa vašu aktívnu pozornosť a vzbudí živý záujem partnerov z externého prostredia. Totiž už v tejto chvíli je namieste „podozrenie“, že Simulačné centrum – ART3 je jedinečnou platformou, kde teória praxe a prax teórie o seba „narážajú“ naozaj kreatívnym a originálnym spôsobom.

Odborná pracovná skupina ART3 – Simulačné centrum Prípravný tím projektu: doc. Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD., doc. Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD. doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD. doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD. PaedDr. Mgr. Peter Vítko

Koncept a dramaturgia projektu: Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD., Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.

Riešiteľský tím: doc. Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD., Mgr. art. Ivan Kršiak, ArtD., doc. Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., ArtD. Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD. doc. Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD. doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD.,  Ing. Petra Virágová, Valery Neskaradziany, Juraj Mišík, PaedDr. Mgr. Peter Vítko

Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Mgr. Peter Vítko

Administrácia projektu: Ing. Petra Virágová, Bc. Andrea Spodniaková

Txt: → Richard Kitta, Barbora Špániková

Memorandá a zmluvy

→ Rozhlas a televízia Slovenska
→ Rozhlas a televízia Slovenska
→ FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania
→ Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš
→ UM n. o. / Centrum nezávislého vizuálneho umenia
→ Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n. o.
→ Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika o. z.
→ KASTING BRATISLAVA s.r.o.
→ Mestské divadlo ACTORES Rožňava
Potôň
→ Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
→ Bábkové divadlo na Rázcestí
→ Jozefa Gregora Tajovského
→ KÚPELE SLIAČ a.s.
→ Ministerstvo obrany SR

Výstupy projektu

Audiovizuálne výstupy z reálnych alebo simulovaných umeleckých produkcií:Audiovizuálne výstupy z reálnych alebo simulovaných umeleckých produkcií.

→ Intercomp - koncert slovenských skladateľov
→ Technika hlasu IV.
→ Rieka, čo prázdnom preteká
→ Autorské texty a nahrávky študenti AU
→ Gitarové trioGitarové trio
→ Komorné koncerty Fakulty múzických umení
→ Klavírne DUO Fakulty múzických umení
→ Dievčatko so zápalkami
→ Kučerová - Tůma doktorandský koncert Fakulty múzických umení
→ Perníková chalúpka prvá alternácia
→ Perníková chalúpka druhá alternácia
→ Večer vokálneho umenia
→ Ježiš hľadá Superstar prvá alternácia
→ Ježiš hľadá Superstar druhá alternácia
→ Bastard
→ Výber tvorby prof. Miroslav Brooš
→ PR prezentačné video Fakulty výtvarných umení AU BB
→ PR prezentačné video Fakulty dramatických umení AU BB
→ PR prezentačné video Fakulty múzických umení AU BB
→ Animované logá 25. výročie AU BB
→ Pošla deva do Turca (divadlo poézie)
→ Vernisáž sympózia Prameň pô(vodu)
→ OSLAVUJEME 25 ROKOV UMENIA (slávnostný ceremoniál)
→ OSLAVUJEME 25 ROKOV UMENIA (promo vernisáž)
→ OSLAVUJEME 25 ROKOV UMENIA (slávnostný koncert)
→ Workshop vysokých teplôt
→ Reportáž o workshope vysokých teplôt
→ Materiál, ktorý nie je možné zverejniť: Učebné materiály pre Vojenskú Políciu (Ochrana VIP osôb a výcvik vojenských psychológov)


Zoznam informačných listov predmetov súvisiacich so Simulačným centrom

→ Aktívna účasť na umeleckých podujatiach a externé kompetenčné kurzy
→ Aktívna účasť na umeleckých podujatiach a externé kompetenčné kurzy
→ Ateliér simulačného centra I.
→ Ateliér simulačného centra II.
→ Ateliér simulačného centra III.
→ Ateliér simulačného centra IV.
→ Autorský projekt I.
→ Autorský projekt II.
→ Dabing I.
→ Dabing II.
→ Filmová tvorba, praktické cvičenia I.
→ Filmová tvorba, praktické cvičenia II.
→ Filmové cvičenia I.
→ Filmové cvičenia II.
→ Interpretačný seminár I.
→ Interpretačný seminár II.
→ Rečová kultúra a komunikácia I.
→ Rečová kultúra a komunikácia II.
→ Rozširujúci kurz lektora z externého prostredia
→ Umelecký prednes III.
→ Umelecký prednes IV.
→ Workshop pre Herecetvo