Univerzita AU

Študentský domov

COVID AUTOMAT od 25.11. 2021) -NÚDZOVÝ STAV

Základné opatrenia prislúchajúce stupňom rizika

pdfUbytovací poriadok ŠD AU

Adresa

Akadémia umení - Študentský domov
Kollárova 20
974 01 Banská Bystrica

Od 08.11.2021 je Študentský domov Akadémie umení pre hostí zatvorený.

 

Kontakt pre nahlasovanie rezervácií ubytovania

Riaditeľka ŠD AU

Mgr. Katarína Stareková
tel. 00421-48-4320 444
mob: 0903 163 639
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prevádzka ŠD AU
Miriam Beňušová
tel.: 00421-48-4320 445
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

úradné hodiny: od 8.00 hod. - 14.00 hod.

vrátnica ŠD AU:
24 hodinová služba
tel.: 00421-48-4320111
nástup na ubytovanie: od 10:00 hod.
ukončenie ubytovania: do  9:00 hod.

Akadémia umení poskytuje ubytovanie v Študentskom domove, Kollárova 20, Banská Bystrica s kapacitou 136 miest, pre hostí počas letných prázdnin v mesiacoch júl, august, september a cez víkendy, výlučne v dvojbunkových izbách so sociálnym zariadením. Cena za ubytovanie v ŠD AU je 13,00 € za 1 osobu a 1 noc. Účelové zariadenie Študentský domov Akadémie umení je zaradené do kategórie: turistická ubytovňa, trieda: **.

Organizácia a podmienky prevádzky ŠD AU pre AR 20/21

Doplnok č.1 k prevádzkovému poriadku ŠD AU -september 20

Informácie týkajúce sa ubytovania študentov

 

Podmienky udelenia ubytovania v študentskom domove

 
Pri výbere študentov na ubytovanie sa postupuje podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, k ich percentuálnemu pomeru k celkovej kapacite (článok IV., odsek 2) a podľa počtu podaných žiadostí o ubytovanie, ako aj splnenia kritérií stanovených v článku IV., odsek 4 a odseku 6 smernice AU č. 124 – internátneho poriadku Študentského domova Akadémie umení. Žiadosti o ubytovanie v Študentskom domove Akadémie umení v akademickom roku 2020/2021, si podalo 219 študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici. Študentský domov Akadémie umení v Banskej Bystrici neposkytuje sprostredkovanie nájmu a zmluvné ubytovanie s inými účelovými zariadeniami.
 

Žiadosť o ubytovanie

Žiadosť o ubytovanie v ŠD AU na ďalší ak. rok 2021/2022, si študenti AU všetkých ročníkov a fakúlt AU môžu zaevidovať akademickom informačnom systéme AiS2 (ďalej len „AiS2“) na webovom sídle https://ais2.aku.sk - od 01.02.2021 do 31.05.2021.

Rozhodnutie o pridelení/nepridelení ubytovania bude zverejnené v AiS2 do 30.06.2021.

Kritériá na pridelenie ubytovania pre študentov vyšších ročníkov, aj pre študentov prijatých do 1. ročníka všetkých fakúlt AU:
sociálna situácia študenta, časová dostupnosť AU prostriedkami hromadnej dopravy z miesta trvalého alebo prechodného bydliska študenta, zdravotný stav študenta, študijný prospech (§ 98 ods. 2 zákona o vysokých školách v znení neskorších zmien a doplnkov), pričom riaditeľka ŠD môže postupovať podľa čl. IV. ods. 6 smernice AU č. 124/2020 – internátny poriadok ŠD AU.

Uchádzač priloží k sociálnej situácii v AiS2 sken originálu hodnoverného dokladu:
- potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi
- potvrdenie/výpis o príjme k sociálnemu štipendiu z daňového úradu
- ročné zúčtovanie preddavkov na daň
- potvrdenie o poberaní invalidného alebo starobného dôchodku zo sociálnej poisťovne
- potvrdenie o poberaní sirotského dôchodku

K popisu zdravotného stavu študent, žiadateľ o ubytovanie priloží v AiS2 sken originálu ZŤP študenta; ďalej sa zohľadňujú len pooperačné alebo poúrazové stavy študenta nie staršie ako 3 mesiace - priložiť sken lekárskej pooperačnej, poúrazovej správy študenta nie staršej ako 3 mesiace.

Po zaevidovaní žiadosti o ubytovanie v ŠD AU v AiS2 - body k žiadosti budú prideľované do 30. júna príslušného kalendárneho roka.

Výška poplatkov za ubytovanie závisí od celkových prevádzkových nákladov, cena mesačného nájmu pre študenta Akadémie umení, je stanovená 50 € za jedno lôžko a jeden kalendárny mesiac, s úhradou za celý semester vopred.
Výsledky o pridelení ubytovania a výsledky o nepridelení ubytovania budú zverejnené v AiS2 do 30.6. príslušného roka.
Proti rozhodnutiu o nepridelení ubytovania v ŠD môže študent podať odvolanie riaditeľke ŠD AU do 15 dní od dňa doručenia rozhodnutia v AiS2. Riaditeľka ŠD AU v súčinnosti s rektorom AU rozhodne v rámci odvolacieho konania o odvolaní do 15 dní od dňa doručenia odvolania v AiS2 ( Smernica AU č. 124/2020 – internátny poriadok ŠD AU čl. IV., bod 8., a bod 9.,Dodatok č. 1 k internátnemu poriadku). 

 

 

Kvalita ubytovania

 
Účelové zariadenie Študentský domov Akadémie umení v Banskej Bystrici (ŠD AU), je zaradené do kategórie: turistická ubytovňa, trieda: **.
Študentský domov Akadémie umení poskytuje ubytovanie pre študentov Akadémie umení v dvojlôžkových izbách - výlučne v dvojbunkových izbách so sociálnym zariadením. V Študentskom domove Akadémie umení sú pre potreby stravovania ubytovaných študentov k dispozícii tri kuchynky, zariadené chladničkou, sporákom a mikrovlnnou rúrou, nápojové automaty, automaty rýchleho občerstvenia v interných priestoroch ŠD AU a na I. poschodí. Ubytovaní študenti majú možnosť bezplatného využívania internetového kiosku na I. poschodí ŠD AU, ako aj celoplošné internetové Wi-Fi pripojenie.
ŠD AU má pre ubytovaných študentov Akadémie umení k dispozícii spoločenskú miestnosť. Pre športové aktivity ubytovaných študentov je vyčlenená miestnosť, vybavená stolnotenisovým stolom s príslušenstvom.
 

Termíny úhrad

  •  za zimný semester: do 15. septembra, v celkovej výške 200 € (za 4 mesiace: október, november, december, január)
  •  za letný semester: do 15. januára, v celkovej výške 250 € (za 5 mesiacov: február, marec, apríl, máj, jún)

Poznámka: Výšku nájomného nie je možné krátiť.

Názov banky: Štátna pokladnica
Číslo účtu: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
SWIFT: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: 401
Odosielateľ/poznámka : meno a priezvisko študenta
Adresát: Študentský domov – Akadémia umení,  Kollárova 20, 974 01 Banská Bystrica

Fotogaléria

 
IMG 0190 IMG 0190 IMG 0190