Univerzita AU

Študentský domov

 

Študentský domov Akadémie umení je pre študentov, pedagógov a hostí uzatvorený kvôli rekonštrukčným prácam

(pokládka podlahových krytín v 57 izbách a dokončenie kompletnej rekonštrukcie zvyšných 16tich kúpeľní),

ktoré sa začali realizovať v decembri 2020 a budú pokračovať 3-4 mesiace.

Ohľadne termínu nástupu študentov na ubytovanie v letnom semestri ak. roka 2020/2021,

ako aj výške alikvotnej čiastky za ubytovanie, budeme študentov vopred informovať.

 

Adresa

Akadémia umení - Študentský domov
Kollárova 20
974 01 Banská Bystrica

ŠD AU ubytovanie pre hostí aktuálne neposkytuje

 

Kontakt pre nahlasovanie rezervácií ubytovania

Riaditeľka ŠD AU

Mgr. Katarína Stareková
tel. 00421-48-4320 444
mob: 0903 163 639
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prevádzka ŠD AU
Miriam Beňušová
tel.: 00421-48-4320 445
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

úradné hodiny: od 8.00 hod. - 14.00 hod.

vrátnica ŠD AU:
24 hodinová služba
tel.: 00421-48-4320111
nástup na ubytovanie: od 10:00 hod.
ukončenie ubytovania: do  9:00 hod.

Akadémia umení poskytuje ubytovanie v Študentskom domove, Kollárova 20, Banská Bystrica s kapacitou 136 miest, pre hostí počas letných prázdnin v mesiacoch júl, august, september a cez víkendy, výlučne v dvojbunkových izbách so sociálnym zariadením. Cena za ubytovanie v ŠD AU je 13,00 € za 1 osobu a 1 noc. Účelové zariadenie Študentský domov Akadémie umení je zaradené do kategórie: turistická ubytovňa, trieda: **.

Organizácia a podmienky prevádzky ŠD AU pre AR 20/21

Doplnok č.1 k prevádzkovému poriadku ŠD AU -september 20

Informácie týkajúce sa ubytovania študentov

 

Podmienky udelenia ubytovania v študentskom domove

 
Pri výbere študentov na ubytovanie sa postupuje podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, k ich percentuálnemu pomeru k celkovej kapacite (článok IV., odsek 2) a podľa počtu podaných žiadostí o ubytovanie, ako aj splnenia kritérií stanovených v článku IV., odsek 4 a odseku 6 smernice AU č. 124 – internátneho poriadku Študentského domova Akadémie umení. Žiadosti o ubytovanie v Študentskom domove Akadémie umení v akademickom roku 2020/2021, si podalo 219 študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici. Študentský domov Akadémie umení v Banskej Bystrici neposkytuje sprostredkovanie nájmu a zmluvné ubytovanie s inými účelovými zariadeniami.
 

Žiadosť o ubytovanie

Žiadosť o ubytovanie v ŠD AU na ďalší ak. rok 2021/2022, si študenti AU všetkých ročníkov a fakúlt AU môžu zaevidovať akademickom informačnom systéme AiS2 (ďalej len „AiS2“) na webovom sídle https://ais2.aku.sk - od 01.02.2021 do 31.05.2021.

Rozhodnutie o pridelení/nepridelení ubytovania bude zverejnené v AiS2 do 30.06.2021.

Kritériá na pridelenie ubytovania pre študentov vyšších ročníkov, aj pre študentov prijatých do 1. ročníka všetkých fakúlt AU:
sociálna situácia študenta, časová dostupnosť AU prostriedkami hromadnej dopravy z miesta trvalého alebo prechodného bydliska študenta, zdravotný stav študenta, študijný prospech (§ 98 ods. 2 zákona o vysokých školách v znení neskorších zmien a doplnkov), pričom riaditeľka ŠD môže postupovať podľa čl. IV. ods. 6 smernice AU č. 124/2020 – internátny poriadok ŠD AU.

Uchádzač priloží k sociálnej situácii v AiS2 sken originálu hodnoverného dokladu:
- potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi
- potvrdenie/výpis o príjme k sociálnemu štipendiu z daňového úradu
- ročné zúčtovanie preddavkov na daň
- potvrdenie o poberaní invalidného alebo starobného dôchodku zo sociálnej poisťovne
- potvrdenie o poberaní sirotského dôchodku

K popisu zdravotného stavu študent, žiadateľ o ubytovanie priloží v AiS2 sken originálu ZŤP študenta; ďalej sa zohľadňujú len pooperačné alebo poúrazové stavy študenta nie staršie ako 3 mesiace - priložiť sken lekárskej pooperačnej, poúrazovej správy študenta nie staršej ako 3 mesiace.

Po zaevidovaní žiadosti o ubytovanie v ŠD AU v AiS2 - body k žiadosti budú prideľované do 30. júna príslušného kalendárneho roka.

Výška poplatkov za ubytovanie závisí od celkových prevádzkových nákladov, cena mesačného nájmu pre študenta Akadémie umení, je stanovená 50 € za jedno lôžko a jeden kalendárny mesiac, s úhradou za celý semester vopred.
Výsledky o pridelení ubytovania a výsledky o nepridelení ubytovania budú zverejnené v AiS2 do 30.6. príslušného roka.
Proti rozhodnutiu o nepridelení ubytovania v ŠD môže študent podať odvolanie riaditeľke ŠD AU do 15 dní od dňa doručenia rozhodnutia v AiS2. Riaditeľka ŠD AU v súčinnosti s rektorom AU rozhodne v rámci odvolacieho konania o odvolaní do 15 dní od dňa doručenia odvolania v AiS2 ( Smernica AU č. 124/2020 – internátny poriadok ŠD AU čl. IV., bod 8., a bod 9.). 

 

 

Kvalita ubytovania

 
Účelové zariadenie Študentský domov Akadémie umení v Banskej Bystrici (ŠD AU), je zaradené do kategórie: turistická ubytovňa, trieda: **.
Študentský domov Akadémie umení poskytuje ubytovanie pre študentov Akadémie umení v dvojlôžkových izbách - výlučne v dvojbunkových izbách so sociálnym zariadením. V Študentskom domove Akadémie umení sú pre potreby stravovania ubytovaných študentov k dispozícii tri kuchynky, zariadené chladničkou, sporákom a mikrovlnnou rúrou, nápojové automaty, automaty rýchleho občerstvenia v interných priestoroch ŠD AU a na I. poschodí. Ubytovaní študenti majú možnosť bezplatného využívania internetového kiosku na I. poschodí ŠD AU, ako aj celoplošné internetové Wi-Fi pripojenie.
ŠD AU má pre ubytovaných študentov Akadémie umení k dispozícii spoločenskú miestnosť. Pre športové aktivity ubytovaných študentov je vyčlenená miestnosť, vybavená stolnotenisovým stolom s príslušenstvom.
 

Termíny úhrad

  •  za zimný semester: do 15. septembra, v celkovej výške 200 € (za 4 mesiace: október, november, december, január)
  •  za letný semester: do 15. januára, v celkovej výške 250 € (za 5 mesiacov: február, marec, apríl, máj, jún)

Poznámka: Výšku nájomného nie je možné krátiť.

Názov banky: Štátna pokladnica
Číslo účtu: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
SWIFT: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: 401
Odosielateľ/poznámka : meno a priezvisko študenta
Adresát: Študentský domov – Akadémia umení,  Kollárova 20, 974 01 Banská Bystrica

Fotogaléria

 
IMG 0190 IMG 0190 IMG 0190 IMG 0190