Úradná tabuľa

Akademické a samosprávne orgány

Zamestnanecká rada AU

 • Alena Strmeňová (FMU)
 • Anna Filipiaková (FVU)
 • doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda ArtD. (FDU)
 • Anna Ihringová (Rektorát) 
 • Jana Hroncová (Prevádzka)

 

Kolégium rektora AU

 • prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., rektor
 • PaedDr. Peter VÍTKO, prorektor
 • doc. Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD., prorektor
 • Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD. prorektorka
 • Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD., prorektor
 • doc. Igor BENCA, akademický maliar, dekan FVU
 • prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, dekan FMU
 • doc. PhDr. PaedDr. Karol ORBAN, PhD., dekan FDU
 • Ing. Petra VIRÁGOVÁ, kvestorka
 • doc. Štefan BALÁZS, akademický maliar, ArtD., predseda AS AU
 • Mgr. art. Veronika HOLLÁ – zástupca študentov
 • Bc. Jana Majerová

 

Správna rada AU


 
Členovia navrhnutí ministrom školstva Mgr. Nadežda BABIAKOVÁ
  prof. PhDr. Karol HORÁK, CSc.
  Mgr. Jozef MACULÁK
  Mgr. Anna MIKLOVIČOVÁ
  PhDr. Jaroslav REZNÍK
 
   
Členovia navrhnutí rektorom vysokej školy MUDr. Ján NOSKO
  PhDr. Rudolf HROMADA
  Ing. Ján LUNTER
  Ing. Janka RAFFAJOVÁ
  Ing. Dominik BELKO
  Juraj TURČAN
   
Člen vymenovaný na návrh zamestnaneckej časti akademického senátu Ing. Danica ŠIMKOVÁ

Člen vymenovaný na návrh študentskej časti akademického senátu Timea MINÁRIKOVÁ
Tajomníčka SR AU Bc. Jana MAJEROVÁ (tel. kontakt: 048/4320 120, 0915/939011)

 
Dokumenty Správnej rady AU
 
Zápisnice zo zasadnutia
 
Podnety a stanoviská
 
Správy o činnosti

Umelecká a vedecká rada AU


 
Predseda prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.
   
Interní členovia
prof. Eva Blahová – FMU AU BB
  doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD. – FMU AU BB
  Dr. h. c. prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc. – FMU AU BB
  PaedDr. Peter Vítko - FVU AU BB
  doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. – FDU AU BB
  prof. Mgr. Jan Gogola – FDU AU BB
  prof. Ľudovít Hološka, akademický maliar – FVU AU BB
  prof. Boris Jirků, akademický maliar – FVU AU BB
  doc. Igor Benca, akademický maliar – FVU AU BB
  doc. PhDr. Michal Babiak, CSc. – FDU AU BB
  doc. PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD.
  doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. – FMU AU BB
  prof. MgA. Jan Vedral, PhD. – FDU AU BB
  doc. Mgr. art. Dušan Jarjabek – FDU AU BB
  prof. PeadDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi - FMU AU BB
   
Externí členovia
doc. Martin Činovský, akademický maliar, ArtD. - PF UK Bratislava
  doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. – rektor UMB B. Bystrica
  prof. Ján Kudlička, akademický maliar, ArtD. – PF KU Ružomberok
  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. – rektor TU Zvolen
  prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. - FF UKF Nitra
  doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. – rektor KU Ružomberok
  prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. – Centrum vied o umení SAV Bratislava
  prof. Jozef Podhoranský – VŠMU Bratislava

 
Dokumenty umeleckej a vedeckej rady
 
 

Rektor a prorektori

Rektor

 • prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.

Prorektori

 • PaedDr. Peter Vítko - prorektor pre vzdelávaciu činnosť a kvalitu Akadémie umení v Banskej Bystrici, zástupca štatutárneho orgánu Akadémie umení v Banskej Bystrici,
 • doc. Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD. - prorektor pre umenie, tvorivú činnosť, habilitačné a inauguračné konanie Akadémie umení v Banskej Bystrici
 • Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD. - prorektorka pre intrainštitucionálnu spoluprácu, publicitu a vonkajšie vzťahy Akadémie umení v Banskej Bystrici
 • Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD. - prorektor pre rozvoj, projektovú činnosť a informatizáciu Akadémie umení v Banskej Bystrici

Kvestor

 • Ing. Petra Virágová

 

Akademický senát


 
Predseda doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal., FVU
Popredseda  zamestnanecká časť prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD
Podpredseda študentská časť Tímea Mináriková, FDU
   
Členovia zamestnanecká časť
doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD., FMU
  Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD., FMU
  doc. Mgr. Martin Palúch, PhD., FDU
  Mgr. art. Richard Sanitra, ArtD., FDU
  doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD., FDU
  Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD., FVU
  Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., FVU
  Ing. Miriama Ďurianová, rektorát
  Ing. Ivana Badinská, akademická knižnica
   
Členovia študentská časť Štefan Galík, FMU
  Gabriel Sárossy, FMU
  Gabriela Birošová, FVU
  Martin Bízik, FVU
  Mgr. art. Veronika Hollá, FDU
   
Tajomníčka Ing. Miriama Ďurianová

 
Dokumenty akademického senátu
 
Zápisnice zo zasadnutia
 
Uznesenia zo zasadnutia
 
Správa o činnosti AS AU
 
Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov