Úradná tabuľa

Verejné obstarávanie

Akadémia umení v Banskej Bystrici je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní zverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom Profile verejného obstarávateľa.

Povinnosť zverejňovať podľa § 52 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní

Povinnosť zverejňovať Správu o zákazkach s nízkou hodnotou

Povinnosť zverejňovať Správu o zákazkach s nízkou hodnotou podľa zákona o verejnom obstarávaní § 102 odsek 4 zákona.