Dokumenty

Vnútorné predpisy vydané Rektorom Akadémie umení v Banskej Bystrici

Vnútorné predpisy do 2022

Vnútorné predpisy od 2022

Vnútorný predpis č. 2/2022 Zásady zverejňovania informácií na www stránkach AU BB
Príloha č. 1 vnútorného predpisu č. 2/2022 Zásady zverejňovania informácií na www stránkach AU BB
Vnútorný predpis č. 3/2022 Smernica pre vykonávanie podnikateľskej činnosti v Študentskom domove AU BB
Vnútorný predpis č. 4/2022 Smernica o evidencii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov na AU BB 
Príloha č.1 SPRIEVODNÝ LIST k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti v Akademickej knižnici AU BB
Vnútorný predpis č. 5/2022 Systém zabezpečovania kvality AU BB
Vnútorný predpis č. 6/2022 Etický kódex AU BB 
Vnútorný predpis č. 7/2022 Štatút Etickej komisie AU BB
Vnútorný predpis č. 8/2022 Organizačný poriadok AU BB → Dodatok č. 1 
Vnútorný predpis č. 9/2022 Smernica k elektronickému dochádzkovému systému AU BB
Vnútorný predpis č. 10/2022 → Dodatok č. 2 k Smernici 124 Internátny poriadok → Smernica 124
Vnútorný predpis č. 11/2022 Smernica o výdavkoch a hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely AU BB
Vnútorný predpis č. 12/2022 Smernica o verejnom obstarávaní → Dodatok č. 2 AU BB → Smernica 118

Príkazy rektora