Umenie a veda

Habilitačné a inauguračné konania

Na základe § 76 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 a § 7 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor sú na týchto stránkach zverejňované informácie o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach v odboroch habilitačného konania a inauguračného konania:

SMERNICA č. 123/2019 o postupe získavania umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Akadémii umení v Banskej Bystrici