Umenie a veda

Habilitačné a inauguračné konania


Na základe § 76 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 a § 7 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor sú na týchto stránkach zverejňované informácie o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach v odboroch habilitačného konania a inauguračného konania:

  • hudobné umenie - podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2015-18756/47231:5-15AO z 30.10.2015 na Fakulte múzických umení AU
  • výtvarné umenie - podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2019/15718:43-A1110 z 05.11.2019 na Fakulte výtvarných umení AU

  • SMERNICA č. 123/2019 o postupe získavania umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Akadémii umení v Banskej Bystrici

  • Na žiadosť Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa na základe Rozhodnutia Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo zo dňa 25. augusta 2022 ruší akreditácia habilitačného konania a akreditácia inauguračného konania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania hudobné umenie k 25. augustu 2022.
  • Na žiadosť Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa na základe Rozhodnutia Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo zo dňa 25. augusta 2022 ruší akreditácia habilitačného konania a akreditácia inauguračného konania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania výtvarné umenie k 25. augustu 2022.