Umenie a veda

Rada pre kvalitu vzdelávania na Akadémii umení v Banskej Bystrici

Personálne zloženie

Predseda

PaedDr. Mgr. Peter Vítko - prorektor pre vzdelávaciu činnosť a kvalitu Akadémie umení v Banskej Bystrici

  
Členovia

PaedDr. Mária Strenáčiková , PhD. ml. – prodekanka pre vzdelávaciu činnosť, akreditáciu a rozvoj Fakulty múzických umení

  PhDr. Silvia Kováčiková, ArtD. - prodekanka Fakulty dramatických umení pre vzdelávaciu činnosť
  doc. Milan Hnat, ArtD., akademický maliar - prodekan Fakulty výtvarných umení pre štúdium

Dokumenty

 
Dokumenty rady pre kvalitu vzdelávania