Umenie a veda

Projektová činnosť

Projektová činnosť na AU

Pedagógovia a študenti (najmä poslucháči doktorandského štúdia) všetkých troch fakúlt Akadémie umení v BB vyvíjajú produktívnu aktivitu v koncipovaní širokého diapazónu projektov umelecko vedeckého a umelecko pedagogického zamerania uchádzajúcich sa o finančnú podporu v domácich i zahraniných grantových schémach. Najfrekventovanejšie sú schémy Ministerstva školstva, výchovy, vedy a športu SR KEGA a VEGA, Ministerstva kultúry SR, Agentúry pre výskum a vývoj, ale i mnohé ďalšie.

Tvorivý potenciál pedagógov i študentov sa realizuje v konferenciách, sympóziach, workshopoch, v publikáciach rôzneho druhu monografiách, katalógoch, skriptách, notovej literatúry, v koncertoch, divadelných predstaveniach, výstavách, festivaloch a rôznych synkretických podujatiach prepájania žánrov a médií. Napriek tomu, že uvedené aktivity nie sú vždy podporené grantovo, sú výrazným motivačným fenoménom koncentrovaného tvorivého úsilia pedagógov a študentov všetkých troch fakúlt A U v BB.

Prehľad realizovaných projektov v členení po jednotlivých grantových schémach od roku 2009

Projekty KEGA
 
Projekty Ministerstva kultúry SR
 
Projekty z operačného programu výskum a vývoj
 
Zahraničné granty