Umenie a veda

Edičná činnosť

Edičná komisia

Predseda doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD. - prorektorka pre oblasť umenia, výskumu v umení a edičnú činnosť AU
  
Členovia
Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD. - FMU AU
  Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD. - FVU AU
  Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD. - FDU AU
  Marta Holécyová - referentka EČ AU
  Ing. Ivana Badinská – Akademická knižnica AU
  Ing. Miriama Ďurianová - vedúca ekonomického oddelenia

Dokumenty

 
Interná smernica o edičnej a vydavateľskej činnosti
 
 
Aktuálne edičné plány
 
Sumár vydaných titulov