Informácie o mobilitách v programe Erasmus

Mobilita študentov - štúdium

 Ciele mobility:

 • umožniť jazykový, kultúrny a vzdelanostný prínos pre študentov zo skúsenosti z iných európskych krajín a iných oblasti štúdia,
 • podporiť spoluprácu medzi inštitúciami a obohatiť vzdelávacie prostredie hostiteľských inštitúcii,
 • prispieť k rozvoju spoločnosti vo všeobecnosti prostredníctvom vysoko kvalifikovaných, otvorených a medzinárodne skúsených mladých ľudí ako budúcich odborníkov,
 • uľahčiť prenos kreditov a uznanie štúdia v zahraničí s využitím ECTS alebo kompatibilného kreditného systému.
Špecifické podmienky:
 • študent musí byť minimálne v druhom ročníku vysokoškolského štúdia,
 • študent musí byť zapísaný na formálne štúdium na vysokoškolskej inštitúcii, ktoré vedie k získaniu diplomu, vrátane doktorandského štúdia,
 • erasmus mobilita študentov sa uskutočňuje na základe dohôd medzi vysokoškolskými inštitúciami, ktoré sú držiteľom Univerzitnej charty Erasmus,
 • obdobie štúdia v zahraničí musí byť plne uznane domácou vysokoškolskou inštitúciou, t.j. musí zaručiť uznanie študijného pobytu v zahraničí, ktoré nahradí porovnateľne obdobie štúdia na domácej vysokoškolskej inštitúcii,
 • študijný program študentov v zahraničí musí byť dohodnutý medzi partnerskými inštitúciami ešte pred jeho nástupom na mobilitu a študent musí o ňom byť písomne informovaný v Zmluve o štúdiu,
 • po ukončení študijného pobytu v zahraničí musí študent a jeho domáca univerzita obdŕžať písomný doklad o absolvovaní dohodnutého štúdia spolu s výpisom výsledkov,
 • platby národných grantov a pôžičiek musia byť pre vyslaných študentov naďalej zachovane.
TRVANIE MOBILITY
Minimalne 3 mesiace
Maximalne 12 mesiacov

ZAPOJENÉ KRAJINY
 • Členské štáty Európskej únie: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
 • Krajiny EHP: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko
 • Kandidátske krajiny: Turecko


Mobilita študentov - pracovná stáž

Stáž je obdobie, ktoré študent strávi v podniku alebo organizácii v inej zapojenej krajine s cieľom pomôcť jednotlivcom adaptovať sa na požiadavky európskeho trhu práce, získať odborné zručnosti a lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v kontexte s nadobúdaním pracovných skúseností. Obdobie stáže možno podporiť prípravnými kurzami v jazyku hostiteľskej krajiny alebo pracovnom jazyku.
Hostiteľskými organizáciami môžu byť podniky, strediská odbornej prípravy, výskumné centrá a iné organizácie.

Podmienky individuálnych odborných stáží:

 • domáca vysokoškolská inštitúcia musí uznať zahraničnú odbornú stáž v plnej miere ako súčasť štúdia,
 • študent musí mať Zmluvu o štúdiu, ktorá zahŕňa program stáže; táto zmluva musí byť podpísaná domácou vysokoškolskou inštitúciou a hostiteľskou organizáciou,
 • zároveň musí študent dostať zmluvu o stáži podpísanú s vysielajúcou vysokoškolskou inštitúciou, (alebo vysielajúcim partnerstvom inštitúcií), prijímajúcou organizáciou/podnikom a účastníkom.

Obdobie stáže musí byť potvrdené zmluvou o stáži, ktorá musí byť podpísaná vysielajúcou vysokoškolskou inštitúciou, hosťujúcou inštitúciou a účastníkom stáže.

TRVANIE STÁŽE
Minimálne 3 mesiace
Maximálne 12 mesiacov

ZAPOJENÉ KRAJINY

 • Členské štáty Európskej únie: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
 • Krajiny EHP: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko
 • Kandidátske krajiny: Turecko

 


 

Mobilita pracovníkov - výučba

Ciele mobility:
 • umožniť študentom, ktorí sa nemôžu zúčastniť na mobilite, získať poznatky od učiteľov z iných európskych krajín,
 • podporiť výmenu odborných znalostí a skúseností o metódach výučby,
 • podporiť vysokoškolské inštitúcie, aby rozšírili a obohatili škálu a obsah študijných programov, ktoré ponúkajú.


Špecifické podmienky:
Učitelia, ktorí sa zúčastnia mobility, musia byť zapojení do práce na katedre alebo fakulte hostiteľskej inštitúcie.
Znamená to, že:

 • mobilita učiteľa sa uskutočňuje na základe dohody medzi inštitúciami,
 • hostiteľská vysokoškolská inštitúcia musí vopred schváliť program prednášok, ktoré budú prednesené hosťujúcim učiteľom.

Výber účastníkov realizuje vysielajúca vysokoškolská inštitúcia.


TRVANIE
:
Minimálne 5 vyučovacích hodín
Maximálne 6 týždňov


ZAPOJENÉ KRAJINY
:

 • Členské štáty Európskej únie: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
 • Krajiny EHP: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko
 • Kandidátske krajiny: Turecko

FINANCOVANÉ AKTIVITY
Grant je príspevkom na cestovné a pobytové náklady

 


 

Mobilita pracovníkov - školenia

široký cieľ akcie školenia pracovníkov zahŕňa tri typy mobility:
 1. Mobilitu pracovníkov vysokoškolských inštitúcií, ktorí navštívia podnik alebo pracovníkov podniku, ktorí navštívia vysokoškolskú alebo vzdelávaciu inštitúciu. Cieľom je umožniť účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know-how a získať praktické skúsenosti.

  Aktivity môžu byť rôzne: semináre, pracovné skupiny, kurzy a konferencie, praktická príprava, krátke dočasné preloženie do partnerskej inštitúcie, atď.
 2. Mobilitu administratívnych a iných nepedagogických pracovníkov vysokej školy, ktorí navštívia inú vysokoškolskú inštitúciu.

  Cieľom je umožniť účastníkom získať skúsenosti a informácie o dobrej praxi na partnerskej vysokoškolskej inštitúcii a zlepšiť spôsobilosti účastníkov pre súčasnú prácu. Hlavnou aktivitou je krátky pobyt v partnerskej inštitúcii, ktorý sa môže nazývať rôzne: krátke dočasné preloženie do partnerskej inštitúcie, študijná návšteva, hospitácie a sledovanie výkonu práce, atď.

 3. Mobilitu učiteľov vysokých škôl, ktorí navštívia partnerskú organizáciu za účelom školenia.

  Výber uskutočňuje vysielajúca vysoká škola. V prípade mobility pracovníkov z podnikov na vysokú školu sa výber uskutočňuje na základe pozvania vysokej školy pre pracovníka podniku. Granty vždy manažuje vysoká škola.

  Podmienkou udelenia grantu je predloženie pracovného plánu, ktorý musia schváliť obaja partneri, vysielajúca aj prijímajúca vysoká škola alebo podnik. Plán musí obsahovať minimálne položky ako celkový zámer a ciele, očakávané výsledky z hľadiska vzdelávania alebo štúdia, aktivity, ktoré sa budú realizovať a program školenia.

CIEĽOVÉ SKUPINY

 • učitelia, nepedagogickí a administratívni pracovníci vysokoškolskej inštitúcie
 • pracovníci z podnikov

ZAPOJENÉ KRAJINY

 • Členské štáty Európskej únie: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
 • Krajiny EHP: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko
 • Kandidátske krajiny: Turecko

FINANCOVANÉ AKTIVITY
Grant je príspevkom na cestovné a pobytové náklady

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935