Uznávacia procedúra

Popis uznávacej procedúry pre mobilitných študentov a jej východiská:

Východiská vhádzajú z platne slovenskej legislatívy predovšetkým zákona o VŠ a vyhlášky o kreditovom systéme:
  • Jednotkou, ktorou sa meria študentovho akademické zaťaženia je kredit. Je to číslo, vyjadrujúce zaťaženie, aké sa vyžaduje od študenta na absolvovanie príslušného predmetu. Štandardné zataženie študenta za rok je 60 kreditov (30kreditov za jeden semester). Do kreditového ohodnotenia sa zarátavajú všetky aktivity študenta súvisiace s daným predmetom: účasť na kontaktnej výučbe, konzultácie, semestrálne práce, samostatné štúdium, príprava na skúšky a ďalšie
  • Za predmet môže študent získať kredity iba raz
  • Absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou. Známka vyjadruje kvalitu osvojenia si vedomostí alebo zručností v súlade s cieľom predmetu uvedeným v informačnom liste predmetu
  • Vysoká škola môže určiť iné kritériá na ich úspešné absolvovanie predmetov ako aj podmienky na získanie kreditov
  • Pri štúdiu študenta sa uplatnuje pravidlo zhromažďovaia kreditov pod kotrým sa rozumie zratúvanie kreditov získaných za úspešné absolvovanie predmetov v rámci štúdia študijného programu na ktorom je študen riadne zapísaní a v rámci časti štúdia na inej vysokej škole v SR alebo v zahraničí
  • Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu a splnením všetkých predpísaných povinností

Popis uznávacej procedúry pre mobilitných študentov v rámci programu Erasmus:
1. Študent si svoje študijné povinnosti vopred trojstrane dohodne v zmluve o štúdiu. Zmluva mu garantuje uznanie dohodnutých predmetov v plnom rozsahu, čím sa myslí, že sa do jeho zápisného listu sa doplnia všetky predmety zo zmluvy vrátene ich presného názvu v pôvodnom jazyku a kreditovej dotácie. Zápis do Akademického informačného systému vykonáva študijnné oddelenie do časti voliteľných predmetov.

2. Študent po návrate mobility dokladuje v dohodnutých predmetoch z bodu 1. svoje dosiahnuté študijné výsledky (hodnotenia). Toto preukazuje potvrdeným dokumentom (Transcript of Records) z inej VŠ. Tento dokument sa stáva súčasťou študijnej dokumentácie príslušného študenta

3. O uznanie predmetov študenti po návrate z mobility nežiadajú. Proces zažína automaticky po doručení dokumentu z bodu 2.

4. Študijnné oddelenie zapíše do akademického informačného systému hodnotenia v zmylse predložených dokumentov z mobility. Udelí kredity v prípade, že hodnotenie je aspoň E. V zmysle uvedeného sa štúdium na inej VŠ premietne v dodatku k diplomu

5. Študijné oddelenie informuje študenta o ukončení uznávacej procedúry a informuje študenta o možnosti požiadať o odpustenie absolvovať predmet zo študijného plánu podľa ktorého študent študuje. 

6. Študent v prípade záujmu požiada pedagóga vybraného predmetu o odpustenie povinností na absovovanie tohoto predmetu. Urobí to z vlastnej iniciatívy u predmetoc, ktorých náplň sa zhoduje alebo čiastočne zhoduje s predmetom, ktorý študent absolvoval na inej VŠ. Takýto postup sa doporučuje najmä u povinných predmetov a prerekvizitových povinne voliteľných predmetoch, ktoré študent neabsolvoval v príslušnom odporúčanom semestri, nakoľko sa zúčastnil na akademickej mobilite.

7. Rozhodnutie o odpustení je plne v kompetencii pedagóga príslušného predmetu, ktorý je uvedení v danom období na informačnom liste. Pedagóg porovná obsah štúdia a ak študentov dosiahnuté výsledky zodpovedajú aspoň úrovni E, môže
a)predmet odpustiť
b)predpísať študentovi osobité povinnosti na absolvovanie, ktoré musí študent splniť v náhradom termíne, najneskôr však 3 mesiace po mobilite
c)požadovať všetky náležitosti na abslovovanie v zmylse informačného listu pričom študent má právo absovovať predmet v nasledujúcich semstroch. Pokial
sa jedná o predmet, ktorý je prerekvizitov na predmet v ďaľšom semsetri musí tento predmet absolvovať v semstri bezprostredne nasledujúcom po mobilite.

8. študent v prípade, že s rozhodnutím pedagóga ohľadne jeho odpustenia plenia povinností nesúhlasí, môže požiadať prodekana pre štúdium o súčinnosť v danej veci. 

Usmernenie pre pedagógov a študijné oddelenie ohľadne hodnotenia a kreditov
1. V prípade, že pedagóg na žiadosť študenta predmet odpustí v akademickom informačnom systéme vyznačí túto povinnosť a sám hodnotenie ani kredity neudeluje. Študenta predsa nehodnotila a študent navykonal žiadnu prácu spojenú s absolvovaním tohoto predmetu.

Poznámka: Záznam v AIS2 vyzera pre danom domácom predmete: hodnotenie "Odpustené na základe mobility", kedity 0

2. V prípade, že pedagóg predpíše študentovi osobité povinnosti. Pedagóg predmet hodnotí stupnicou v zmysle informačného listu a v prípade kladného hodnotenia sa pridelia študentovi všetky kredity, tak ako sú uvedené v informačnom liste.

3.Ak pedagóg požaduje plné plnenie povinností na absolvovanie predmetu študen ho musí absolvovať tak ako je predpísané v informačnom liste. V prípade, že predmet je v prerekvizite s iným predmetomm študijné oddelenie preverí prerekvizity a odporučí študentovi semester, v ktorom by mal predmet absolvovať.

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935