Zahraničné mobility

Bilaterálne dohody

Mobilita študentov a učiteľov ( s výnimkou Mobility študentov/stáží a Mobility pracovníkov/školení) sa organizuje na základe Inštitucionálnych zmlúv.

Medzi - inštitucionálne zmluvy

Mobilita študentov a učiteľov sa organizuje na základe medzi-inštitucionálnych dohôd o mobilite študentov a učiteľov (Inter Institutional Agreement - IIA), ktoré sa uzatvárajú na úrovni rektorátu inštitucionálnym koordinátorom AU.

Medziinštitucionálne zmluvy o mobilite študentov a učiteľov sa môžu uzatvárať s univerzitami nasledovných krajín:

  • Členské štáty EÚ (Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia)
  • Krajiny EHP/ EZVO/ Island, Lichtenštajnsko, Nórsko,
  • Kandidátske krajiny (Turecko, Macedónsko)

Aktuálny zoznam IIA Erasmus+ 2016-2021